ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2173 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.С. редовно уведомен, не се явява, за него се явява процесуален представител адв.Т.Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС редовно уведомен, не се явява, изпраща за представител гл.ю.к.Г.Г-С., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.Г..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.Г-С.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.№1382/10.02.2017г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,

Съдът  сне самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г.–69г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- Изготвила съм заключение, което поддържам, ведно с приложенията към него.

                ВЪПРОС НА АДВ.Т.- Имам въпрос към вещото лице. В заключението си казвате, че към момента на построяване е действал ЗТСУ, съгласно който се предвижда издаване на разрешение за строеж от народните съвети. Има ли издадено  такова и възможно ли е  да е построен  без такова  разрешение?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ Г.- Съгласно ЗТСУ се изисква за всеки обект, включително на фирми, стопански предприятия и постройки на  граждани да се издава разрешение за строеж на база одобрени проекти, а дали  за този обект е имало издадени  не се откриват такива. А дали е  възможно да се строи без разрешение, възможно е и това ще е незаконно строителство.

ВЪПРОС НА АДВ.Т. - Какво означава, че обектът не е предвиден,  съгласно действащите планове от 1971 и 1986 година, а е заснет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- С подробните  планове или плановете  за застрояване се предвиждат петна за бъдещо строителство. Той не е бил предвиден за изграждане  на това място. А кадастралните  планове,  в тях се отразява  всичко, което съществува  на терена - законно, незаконно, улици сгради и др.

АДВ.Т.- Нямам повече въпроси към  вещото лице.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.С.- В заключението си по т.5 въз основа на това което сте изследвали строежа допустим ли е или не, съгласно ЗТСУ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- Това е в правомощията на главния  архитект, за да бъде търпим той трябва да е предвиден, а след това дали отговаря на нормативните изисквания, за да бъде допустим и  оставен да съществува.

ГЛ.Ю.К.С. – Нямам повече въпроси, да бъде прието  заключението.

          АДВ.Т.-Да се приеме заключението.

Съдът след изслушването на заключението на вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното заключение от вeщото лице инж. М.Р.Г., по назначената по делото съдебно-техническа експертиза.

Да се изплати възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева от внесения по делото депозит.

АДВ.Т.–Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ГЛ.Ю.К.С. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Т. –Уважаеми господин съдия, моля да отмените издадената заповед на кмета на община Айтос като незаконосъобразна, съобразно с мотиви, посочени в жалбата и  допълненията, посочени в първо съдебно заседание. Моля да ми дадете възможност да изложа мотивите си   в писмени бележки. Искам само да отбележа, че за въпросния  павилион- работилница е издаден АДС, по реда на чл.81, ал.1 от Наредбата за държавните имоти. Съгласно същия, АДС се издава след приемане на строежа. На второ място искам да обърна внимание на следното – строежите, които са били нанесени се презумират, че се законни, в този смисъл са  решения №407/1970 г. по дело 9/1970, което ще  представя  в писмените бележки, както и дело 6/69 година, решение №319/69 година. Моля да приемете списък за разноските и да ми присъдите направените по делото разноски.

ГЛ.Ю.К.С.- Моля съда да потвърди заповедта като законосъобразна. Видно от събраните доказателства е безспорно установено, че сградата е незаконосъобразно построена, не е търпима, а също и недопустима по действащия регулационен план. Моля за ю.к.  възнаграждение, съгласно минималните размери на наредбата. Моля за  възможност да представя  писмени бележки в указан от Вас срок.

Съдът определи 7 дни  срок за представяне на писмени бележки от страна на процесуалните представители на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: