ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.01.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети януари                                         две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2173 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.С. редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.Т.Т., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС–редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител  гл.ю.к.Г.Г-С., редвно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.Г-С.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТОИ ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Делото е образувано по жалба от А.Г.С., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-08-926/01.11.2016г., издадена  от кмета на община Айтос, с която е заповядано да се извърши принудително премахване на незаконен строеж, представляващ: „Масивна метална сграда – работилница“, находяща се в ПИ-2089, кв.110 по плана на гр.Айтос, изградена от ламаринени плоскости, изолирани от вътрешната страна с талашитен материал, построена върху бетонова площадка със застроена площ – 80кв.м., собственост на А.Г.С..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответника, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.Т.-Нямам възражение  по отношение на доклада.Поддържам жалбата към така издадената заповед от кмета на Община Айтос. Заповедта  е незаконосъобразна  и затова защото са допуснати съществени нарушения, съгласно чл.225, ал.3 от ЗУТ, като производството започва с констативен акт, който не е връчен на доверителя ми.Административният  орган не е взел под внимание,  че за сградата има издаден АДС, който се издава след държавно приемане  на съответния строеж, в сътветствие на разпоредбите на чл.81, ал.1 от Наредбата на държавните имоти, действала  тогава. Представям и моля да бъде прието капие на АДС, договор, с който е купена сградата и копие на скицата. Моля съда да допусне назначаване на съдебно-техническа експертиза, като въпросите са писмено формулирани в молбата, която Ви представям.

          ГЛ.Ю.К.Г-С.- По доклада нямам възражение. Намирам жалбата за неоснователна, като по отношение на невръчването  на административния акт, заявявам, че  в административната  преписка  се съдържа съобщение за връчване на констативния акт и  служебни бележки за изтекли срокове  за депозиране на възражението. Считаме, че са спазени всички процесуални предпоставки за издаване на заповедта.Нямам доказателствени искания. По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя предостявам на съда. Нямам въпроси към експертизата.

Съдът намира, че представените  в днешното съдебно заседание заверени копия на писмени доказателства от процесуалния представител на жжалбоподателя са относими към предмета на разглеждане на настоящето производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  заверени копия на представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както следва:Акт за държавна собственост № 1941/19.07.1994г.; договор за покупко-продажба от 11.06.2003 година между „Гарантсервиз“ ЕООД  гр.Бургас и ЕТ „Л.Л.С.“ град Айтос; скица №856/07.07.1994г.

Съдът намира  искането  за допускане  по делото   на съдебно- техническа експертиза за основателно,  поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която  да отговори  на поставените  с представената  в днешното съдебно заседание молба въпроси от името на процесуалния представител на жалбаподателя.

НАЗНАЧАВА по делото  за вещо лице М.Р.Г. със специалност геодезия, която  след запознаване с материалите  по делото и  намиращите се документи в общита Айотос да отговори на поставените въпроси.

Определя депозит в размер на 300.00/триста/ лв, който следва да бъде внесен от жалбоподателя  в 7- дневен срок от днес.

След внасяне на депозита делото да бъде предоставено на вещото лице за изготвяне на съдебно-техническата експертиза.

Съдът намира, че делото не изяснено от фактическа страна, предвид необходимостта  да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви назначената по делото СТЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се призове вещото лице М.Р.Г. след внасяне на депозита.

Протоколът издготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: