ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,17.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2172 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ОБЩИНА БУРГАС, представляван от кмета Д.Н., редовно уведомен се явява ю.к.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 11219/11.10.2018 година от ответната страна на електронен носител е предоставена документация за участие в обществена поръчка, методика за комплексна  оценка на офертите, както и предложенията на участниците в обществената поръчка на сградата на Учебно-производствен комплекс „Младост“ към  Професионалната гимназия по туризъм „Проф.Д-р Асен Златаров“ град Бургас.

Ю.К.Г.: Поддържам жалбата. Нямам възражение да бъдат приети постъпилите доказателства. Няма да соча доказателства.Нямам искания по доказателствата.

АДВ.М.: Оспорвам жалбата. Представям списък на разноските.Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА постъпилите от ответната страна писмени доказателства с писмо вх.№ №11219/11.10.2018 година на електронен носител, с  документация за участие в обществена поръчка, методика за комплексна  оценка на офертите, както и предложенията на участниците в обществената поръчка на сградата на Учебно-производствен комплекс „Младост“ към  Професионалната гимназия по туризъм „Проф.Д-р Асен Златаров“- Бургас.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                            

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Ю.К. Г. Считам размера на финансовата корекция за незаконосъобразна. Финансирането е 85 % от структурните фондове, а останалите 15 % са от националния бюджет. Размерът определен с решение за финансова корекция е незаканосъобразен, тъй като е определен върху размера на сумата по договор.Счатам за незаконосъобразно и неправилно решението, поради мотивите, които са подробно изложени в жалбата. В настоящето производство ответника не доказа по безспорен начин твърденията си в решението, а именно, че методиката е определена незаконосъобразно, не съответства на изискванията на ЗОП, а напротив изготвена е законосъобразно, в пълно  съответствие на чл.70 от ЗОП. Възложителят е посочил методиката  и начина на определяне на  оценката по всеки показател,  дава възможност да се оцени нивото на изпълнение в съответствие с предмета на поръчката и предвид обявяването и предоставянето на заинтересованите лица на техническите условия. Също така осигурява информация за правилата, които ще се прилагат при оценяването на техните оферти. Считам, че за всяко технически грамотно лице методиката е била напълно ясна. Моля за срок за писмени бележки. Правя възражение  за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да определите съдебно-деловодните разноски, съгласно минималните размери на по Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнагарждения.Моля да  ми бъде присъдено  и ю.к. възнаграждение.

АДВ.М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна,  а аргументите са следните: Обжалваното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в качеството си на административен орган е спазил всички административно- производствени правила за издаване на процесното решение. Правилно е приложил и материалното право,  като е установил едно нарушение на разпоредбите на ЗОП-незаконосъобразна методика за оценка на офертите. Констатирано е нарушение на наредовност на чл.2, т.36 от Регламент 1303/2013 година, като обосновано е изложил аргументи за дефиницията за нередовност и нейното приложениие. Правната квалификация на размера на финансовата корекция са определени съгласно закона. По отношение на съотношението на европейските средства и националното финансиране бих желал да отбележа изменението на чл.1, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (съкр.ЗУСЕСИФ), съгласно което и средствата на национално съфинансиране се считат за средства от европейските  структурни и инвестиционни фондове. Административният орган има задължение и да не допусне неправомерно изразходване на средства от Европейския съюз и поради тази причина законосъобразно  е определил финансовата корекция по основание и размер. По този начин е издал съответстващо с целта на ЗУСЕСИФ решение.

Жалбата се явява неонователена. Моля, да бъдат присъдени разноските в полза на доверителя  ми, съгласно списъка и моля за срок за писмени бележки.

Съдът предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на  писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: