ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2172 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА БУРГАС, представлявана от ** Д.Н., редовно и своевременно призована, не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. Милев , с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ всъзможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.МИЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

В съдебната зала се явява  надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание ю.к.Ганева,  като прецесуален представител  на жалбоподателя.

          Производството е образувано по жалба от Община Бургас ЕИК 000056814, с адрес: град Бургас, ул.“Александровска“ №26, представлявана от Д.Н.Н.- ** на Община Бургас против Решение  № РД-02-36-854/25.07.2018 година за приключване на сигнал за нередност с рег.№ 407 на Деница Николова-ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, с който на Община Бургас е наложена 5% финансова корекция във връзка с установено нарушение при провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за строителство с предмет: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти на сградата на учебно-производствен комплекс „Младост“ към Професионалната гимназия по туризъм „Проф.Д-р Асен Златаров“ град Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да установи спазване на посочените в оспореното решение като нарушени материално-правни норми при провеждане на процедура на ОП по ЗОП, в това число спазване на разпоредбата на чл.70 ал.5 от ЗОП вр чл.2 от ЗОП и чл.33 ал.1от ППЗОП. При позоваване на позитивни факти и обстоятелства на някоя от страните в производството, съдът указва на същата, че е в нейна тежест да докаже наличето им в случай, че се  ползва от тези обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

Ю.К.ГАНЕВА: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Да се приемат документите, представени с преписката. Считам, че същата не е пълна, не е представена документацията за обществената поръчка, която съдържа подробно техническото задание за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на офертите. Не са представени техническите предложения на участниците. Моля, административният орган да ги представи. Цялата информация е сканирана от нас и е изпратена на органа. Мога да я представя на диск. Моля да назначите и съдебно-техническа експертиза вещото лице, по която да отговори на въпросите от техническа гледна точка дали критериите за оценка, поставени в методиката отговорят на предмета на поръчката, на нейния обем и сложност. Същите критерии от техническа гледна точка са ясни на участниците като представители на строителни дружества.

АДВ.МИЛЕВ: Оспорвам  жалбата. По първото доказателствено искане- възрязавам, тези документи са публично достъпни от сайта на общината. За техническите предложения на участниците считам,  че се ирелевантни.

Ю.Г.ГАНЕВА: Твърди се, че методиката е била неясна, че не сме дали възможност на повече дружества да подадат оферти, тъй като е неясно как ще бъдат оценявани.

АДВ.МИЛЕВ: По второто доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза считам, че също е ирелеватно и ще затрудни процеса. Това е въпрос по същество.

Ю.К.ГАНЕВА: Има технически изисквания, които трябва да бъдат спазени. По тази причина има изискване в отменения ЗОП и сега действащия, техническите задания да бъдат изготвени от лица с подходящо образование, според предмета на поръчката, поради същата причина на ЗОП има задължелно изискване в комисията да участват лица с подходяща квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Законосъобразността на методиката за оценка и дали е относима и ясна за участниците, трябва да бъде изготвена от лице с необходимото образование.

АДВ.МИЛЕВ: Искането за съдебна експертиза цели да докаже, че методиката е ясна само  за лицата със специално оразование.

Ю.К.ГАНЕВА: Това са критерии за подбор. Говорим за старата редакция на ЗОП.

АДВ.МИЛЕВ: Обществената поръчка е от 2017 година, по новия ЗОП. Аз съм против доказателствените искания, но оставям на преценката на съда. Методиката е достъпна от сайта.

По така направените доказателствени искания и становищата на страните, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА и двете страни за следващото  съдебно заседание да представят пълната административна преписка, включваща методика за оценка на предложенията и предложенията на участниците в обществената поръчка.

Що се отнася до искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за изясняване яснотата на поставените в методиката за оценяване критерии, съдът намира, че видно от мотивите на оспорения административен акт предметът на спора касае термини с общо, а не със специфично предназначение. В тази връзка преценката за наличието или липсата на яснота по всеки от тях в посочената методика според съдебния Състав следва да бъде ясна и недвусмислена за всеки четящ я, а не единствено и само за технически лица. Отделно от горното, съдът намира, че изводите в тази насока са правни и не подлежат на установяване със СТЕ, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което не следва да приключва събирането на доказателства.

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: