ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2172 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.34 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.Г.Б. не се явява, редовно уведомен. За нея- адвокат С., с приложено по делото пълномощно.

За ответника Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас се явява гл. юрисконсулт Д.И., представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на З.Г.Б. против заповед № ОП-220-0314258/24.07.2017г., издадена от директор на дирекция Контрол при ТД на НАП Бургас, за налагане на ПАМ „запечатване на търговски обект“- помещение в къща за гости, в което се извършват продажби на кафе, алкохолни и безалкохолни напитки, находящо се в гр. Ахтопол, общ.Царево, ул. Странджа №3.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Заявявам, че е допусната грешка в жалбата, като по погрешка е отбелязано, че се предлагат алкохолни напитки в обекта, както и че ценоразписът е поставен на хладилната витрина. Заявявам, че той е стоял на плота на рецепцията. Моля да допуснете поисканият от нас свидетел, който ще доказва, че жалбоподателката никога не е развивала търговска дейност продажба на кафе, тъй като дейността ѝ е на осн. чл. 2, ал.3 от Търговския закон и тя не се третира като търговец по смисъла на търговския закон на това основание.

Юрисконсулт И.: Оспорваме жалбата. Представям и моля да приемете като допълнителни доказателства годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, подадена от жалбоподателката, както и справка от информационната система от НАП за съставени актове за административни нарушения на жалбоподателката. От самия протокол за извършена проверка и от това, което ми е известно е, че служителите са правили проверка в търговския обект и от обстоятелството, че намират хладилна витрина, в която се съхраняват безалкохолните напитки и от поставен ценоразпис, на който е указано цената, на която се продават, е било основанието за издаването на заповедта. Няма да соча други доказателства.

Адвокат С.: Не възразявам да се приеме като доказателство по делото представената днес декларация, макар че това не доказва извършено нарушение по същество. Лицето, което искам да разпитаме е посещавало къщата на клиентката ми през годините.

 

СЪДЪТ намира днес представените писмени доказателства и тези, налични в административната преписка, за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане за допускане до разпит на свидетел, доколкото показанията на същия ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Съдът въведе свидетеля в залата.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

А.Д.Б., родена на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***. Българка, български гражданин, неосъждана. Без родство със страните по делото. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката Б.: Познавам жалбоподателката З.Б., тя ми е кръстница. В близки отношения сме. Посещавала съм къщата за гости, която се намира в гр. Ахтопол. Тази година я посещавах три пъти. В края на месец юни, след това средата на м.юли и в края на м.август. При моите посещения не съм виждала да продава кафе и безалкохолни. Като отидем на гости винаги ни черпи. Аз лично не съм закупувала напитки. Във фоайето на къщата за гости имаше хладилна витрина и гостите, както и аз, сме я ползвали, защото в стаята си има хладилник, но сме поставяли пъпеши и други неща. В началото нямаше ценоразпис, но по средата на м.юли, когато отидох действително имаше ценоразпис и тъй като ми стана интересно, попитах кръстницата ми „Защо,“ и тя ми каза, че иска да изследва дали има някакво търсене. Не съм я виждала и не съм присъствала по време на продажба.

СЪДЪТ освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: От всички събрани доказателства не се доказа, че З.Б. е развивала търговска дейност, а единствено е отдавала стаи под наем. Проверяващият орган не е присъствал на извършване на търговска дейност. З.Б. е регистрирала къща за гости и по Търговския закон не се изисква наличие на касов апарат за този вид дейност и услуга. От разпита на свидетеля в днешното съдебно заседание стана видно, че тя е сложила ценоразпис с цел на това, дали ще има интерес от такъв вид услуга. А също така считам, че производството по издаване на заповедта за налагане на принудителна административна мярка не може да бъде издадено преди да е започнало административнонаказателното производство, каквото е липсвало. Моля да отмените изцяло заповедта за налагане на принудителна административна мярка, както и да ни присъдите разноски.

Юрисконсулт И.: Моля, като вземете предвид представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и тези в преписката, приложени от административния орган по издаването на административния акт, да отхвърлите жалбата на Златка Г.Б. срещу атакуваната заповед за налагане на ПАМ, както и на осн. чл. 144, ал.3 от АПК да ни присъдите разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: