ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2172 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.Д.  редовно уведомен,  се явява лично и с  процесуален представител адв.Р., с представено пълномощно при предходно разглеждане  на делото пред Административен съд гр.Бургас

 ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП при ЦУ на НАП град Бургас  се явява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице С.А.

АДВ.  Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

         Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение на ВАС №12102/10.11.2016 година, постановено по административно дело №6746/2015 година, е отменено решение №741/22.04.2015 година по административно дело №2589/2013 година по описа на Административен съд град Бургас в частта, в която е отхвърлена жалбата срещу РА № 201300754/18.06.2013 година, относно  определените задължения  за месечни вноски за фонд ДОО за 2009 г., 2010 г.и до 15.02.2011 г., ведно със съответната лихва,   за годишни изравнителни вноски за фонд ДОО за 2009г., 2010 г. и до 15.02.2011 години, ведно с прилежащи лихви, месечни вноски и годишни изравнителни вноски за фонд ДЗПО в УнПФ за 2009 г., 2010 г. и 15.02.2011г.,  ведно с  прилежащи лихви, месечни изравнителни вноски за НЗОК за 2009 г.,2010 г. и до 15.02.2011 г., заедно с лихвите  и годишни изравнителни вноски за НЗОК за 2009 г., 2010 г. и  до 15.02.2011 г.,ведно с лихвите,както  и в частта  за разноските

Съдът УКАЗВА на административния  орган, че е негова тежестта да установи  дължимостта на констатираните неизплатени вноски по посочените фондове за периода на ревизията, извън този, касаещ отменителната част от решението на Върховния Административен Съд. Във връзка с изясняване на спорните обстоятелства по тази част от оспорения Ревизионен акт съдебният състав е назначил  допълнителна   съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице, което е представило изготвеното  заключение.

АДВ.Р.- Поддържаме жалбата в частта, в която РА не е влязъл в сила.Да се изслуша експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ  М. - Оспорвам  жалбата в тази част.Нямам възражение  да се изслуша вещото лице.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11237/06.12.2016г.–т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК, вр. чл.144 АПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А. – 53 г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.-Поддържам изготвеното от мен  заключение.

Въпрос на адв.Р. – Първият ми въпрос: При изчисляване на месечните осигурителни вноски от 15.02.2011 година до края на 2011г., с кой осигурителен  доход се съобразихте?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - Не става въпрос само за авансови вноски. В ревизионният акт са определени дължими авансови вноски върху осигурителен доход 550 лв и дължими изравнителни вноски върху осигурителен доход за доизравняване,  който е влязъл в сила, съответно с решението, в частта, която е влязла в сила. Осигурителният доход за доизравняване  представлява дохода за облагане, намален с авансовите вноски и разликата  е обложена като годишни изравнителни вноски.

Въпрос на адв.Р. - Месечните  осигурителни вноски   са на база от предходната година, така ли ?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. – Не, от по-предната.

АДВ.Р.- Ревизионният акт по отношение на осигурителните вноски е отменен

ВЕЩО ЛИЦЕ А. - Приела съм за осигурителен  доход върху, който се дължат авансови вноски този доход, който е определил  органа с РА, защото той е променил осигурителния  доход за авансови вноски в размер  на 550 лв.

Въпрос на адв.Р. – Годишните изравнителни  вноски се дължат на база годишен осигурителен доход, върху общия осигурителен  доход ли се дължат?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. – Да, като се приспаднат авансовите вноски.

АДВ.Р.-Нямам повече въпроси към вещото лице.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М.- Защо при  определяне на годишните изравнителни вноски вещото лице е ползвало сумата от 19 671,85 лв. за база, а не установения размер на годишен доход в размер на 22 482,11 лв.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.-Защото съм изчислила осигурителен  доход, съобразно зададения  период  15.02.2011г. до 31.12.2011 г.  и в този смисъл  определения  осигурителен доход в размер на 22 482,11 лв  е редуциран до 19 671,85 лв. пропорционално, съразмерно.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М. - Не следва ли този размер от 22 482, 11  лв да се разпредели между този по-кратък период, тъй като това е годишния  осигурителен доход за 2011 година?

ВЕЩО ЛИЦЕ А.-Според  мен  не следва, защото  определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността, реализиран  за 12 месеца и би следвало  да бъде разпределен  на 12 части.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ М.- Ако лицето  беше реализирало   доход през последните три месеца щеше ли да се промени резултата от заключението?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. – Да, щеше да бъде този размер, който е посочен в ревизионния акт.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Оспорвам заключението в тази му част,  тъй като считам, че целият установен  годишен доход следва да бъде разпределен за тези 10 месеца и  половина при определяне на тези  изравнителни вноски, а не да се намаля съразмерно за невключените месеци на 2011г.

Въпрос на адв.Р. - Бихте ли ми казали с какви проценти са изчислявани лихвите?

ВЕЩО ЛИЦЕ А. – Със законната лихва, валидна за съответния период.

АДВ.Р. - Да се приеме заключението,същото е отговорило на въпросите така както  са зададени.

Съдът като изслуша заключението на вещото лице и отговорите по въпросите на страните намира, че заключението следва да бъде прието и ще бъде ценено  съобразно доказателствената  съвкупност с материалите  по делото.Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да бъде изплатено  възнаграждение   в размер на 500.00/петстотин/лева, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Р. - Нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Аз също нямам други  доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете  делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА  ход на съдебното дирене.

АДВ.Р.- Моля да отменете ревизионния акт по отношение  на определените  с него осигурителни  вноски, в частта, която все още е висяща, като незаконосъобразен на следните съображения. Въпросът  за дължимостта на осигурителните вноски определени на основание чл.124  ДОПК към момента преди влизането на сила на тази разпоредба към настоящия момент  е решено с ТР,  което е основание за отмяна на  първото решение на съда. По този  ред използван от органите по приходите е недопустимо да се определят осигурителни вноски след 15.02.2011 г.  В конкретния случай   следва да се отбележи, че  на годишна база  доверителят  ми  няма  т. нар. недостиг на  парични средства, т.е. предположението на органа по приходите за наличие на основание  по чл.122 от ДОПК е необосновано  и недоказано. При първото  разглеждане  на делото  изрично беше отговорено от  вещото лице Методи Лаков в съдебно заседание на 27.1.2015 година с писмено заключение, че за 2011 година на годишна база е налице превишение на приходите над разходите. В този смисъл аз считам, че не са налице основания за определяне на задължения на годишни изравнителни вноски, тъй като същите се изчисляват и определят на годишна база,  макар  и след това да се заприходяват по месеци.В този смисъл намирам, че липсват  основания за определяне на изравнителни  вноски. Вещото лице, което е отговорило на въпроса каза, че е използван осигурителен доход от 2009 година,  не са налице основанията за използване на този доход, тъй като  РА в частта  относно осигурителните  вноски за 2009 годи е отменен.Моля да отмените ревизионния акт в тази част  за дължимите осигурителни вноски  и да присъдите направените  разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Моля да постановите  решение,  с което да отхвърлите жалбата в тази върната част като неоснователна и потвърдите ревизионния акт.Подробни съображения ще изложа в  писмени  бележки.Моля за присъждане на ю.к.възнаграждение в размер на  1358 лв които включват потвърдената и влязла  в сила част от ревизионния акт,  така и обжалвана част в настоящето производство.

Съдът определя 10 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: