ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2171 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.27 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.К.А. се явява лично и с адвокат М.С..

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява гл.юрисконсулт М.С..

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Ж.Д.Ж., 41 г., българка, български гражданка, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Ж.: Представила съм основно и допълнително заключение, които поддържам.

Адвокат С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице Ж. на въпросите на юрисконсулт С.: Експертизата е приела тази констатация, че дейността на едноличния търговец, изразяващи се в провеждането на курсове за квалификации и обучения е идентична с дейността на физическото лице въз основа на изследването, както дейността на едноличния търговец, касаещо предоставяне на услуги от името на едноличния търговец, така и запознавайки се с дейността на физическото лице С.А., свързано с участие в изпитна комисия, което касае теми, както и проведени обучения свързани с дейности описани подробно в експертизата на стр. 3 и 4, характерни за едноличния търговец. В тази връзка съм счела, че дейностите са идентични или подобни. Във връзка с отговорът ми на въпрос 2 от допълнителното заключение считам, че тези констатации е следвало да се направят от ревизираното лице. По принцип счетоводството на едноличния търговец, когато се извършва дейност като едноличен търговец под форма на юридическо лице, вкл. и като физическо лице, което работи по граждански договори, следва да издава фактура, която следва да бъде отразена в счетоводство на търговеца под формата на приходи, като в случай, че търговеца е регистриран по ДДС и доставката не е освободена, тогава следва да се начисли и дължимия ДДС. Аз съм констатирала това, което е от ревизионния доклад. Това е въз основа на дейност, тези доходи да бъдат реализирани като доходи на едноличния търговец. Нямала съм задача каква е документалната обоснованост и тази обоснованост дали следва ЗСч и ЗДДС и не съм изследвала наличието на фактури.

 

СЪДЪТ приема основното и допълнителното заключение на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице Ж. възнаграждение в общ размер 600 лева, съобразно представените справки-декларации, от които 310 лева платими от внесените предварителни депозити и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе остатъка от 290 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С.: Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт С.: Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат С.: Моля да бъде уважена жалбата като отмените оспорения АУЗД като издаден в противоречие с материалния закон.

Юрисконсулт С.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Моля и съдът да не кредитира констатациите в заключението на вещото лице, тъй като считам, че същите са неоснователни, не са обективни с оглед представените доказателства - договорите сключени между „ТЕРМАЛ инженеринг“ и „Дели 99” ЕООД са сключени с физическото лице, защото очевидно не могат да бъдат сключени с едноличния търговец. Изплатените възнаграждения са изплатени на физическото лице, няма данни да са изплатени в качеството му на едноличен търговец и да са осчетоводени от едноличния търговец, който води приходите и разходите си в отделно счетоводство и не могат да се приравняват доходите на едноличния търговец и на физическото лице, предвид на което считам, че и процесните доходи следва да бъдат отразени в Приложение №2 на ГДД. Предвид изложеното моля да потвърдите оспорения АУЗД по мотиви и съображения изложени в решението на директора на ТД на НАП. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: