ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2171 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.К.А. се явява лично и с адвокат М.С..

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява гл.юрисконсулт М.С..

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ констатира, че заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза не е депозирано в законоустановения едноседмичен срок преди съдебното заседание.

 

Адвокат С. – Не възразявам изслушването на експертизата да бъде в днешното съдебно заседание. Запознат съм със заключението.

Юрисконсулт С. – Правя възражение. С оглед депозиране на заключението след срока предвиден в ГПК, моля да ми се предостави срок, в който да се запозная с него.

Адвокат С. – Предвид на това, че вещото лице е изготвило подробно експертизата, но въз основа на годишната данъчна декларация на доверителя ми и доколкото ми става ясно не е правена проверка в НАП относно декларираните обстоятелства от вносителите на осигуровки на „Дели 99” ЕООД и „Термал инженеринг” ООД, които са били по сметка на доверителят ми, моля да ми бъде предоставена възможност за поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, на които въпроси евентуално да може вещото лице да отговори до следващото съдебно заседание. Не съм формулирал задачите в момента, но моля да ми предоставите срок за представянето на въпросите с нарочна молба.

Юрисконсулт С.– Не възразявам срещу така направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя по отношение на поставени допълнителни задачи към вещото лице.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза не е представено своевременно и с оглед направеното от ответната страна възражение за изслушването му в днешното съдебно заседание, намира, че следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. С оглед направено искане за допускане на допълнителни въпроси към вещото лице и становището на ответната страна, съдът счита, че следва да предостави на жалбоподателя възможност да формулира допълнителни задачи към допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да формулира допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2015г. от 11.20 ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: