ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2171 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.К.А. се явява лично и с адвокат М.С., надлежно упълномощен.

За ответника - директор на ТД на НАП Бургас се явява гл.юрисконсулт М.С., надлежно упълномощена.

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от С.К.А. против АУЗД № 1409828/21.07.2014 г., издаден от Е. Ч., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 74/06.10.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат С.- Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с жалбата доказателства и представените с преписка от ТД на НАП Бургас. С оглед отделяне спорното от безспорното искам ответната страна да отговори на изложено в жалбата, че за получените през 2009г. от „Термал инженеринг” ООД и „Дели 99” ЕООД, са начислени и внесени осигурителни вноски в бюджета на ДОО, в тези размери, както са и установени с акта.

Юрисконсулт С. – Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Във връзка с така поставения въпрос в нито един момент не е оспорено внасянето на осигуровките в размерите, посочени от жалбоподателя. Оспорва се реда, по който следва да бъдат внасяни и субекта, който следва да ги определи и внесе.

Адвокат С. – Да считам ли, че тези осигуровки са внесени в бюджета.

Юрисконсулт С.- Тези осигуровки са внесени и изчислени върху възнаграждението, получено от жалбоподателя по повод положен труд без трудово правоотношение, но следва да се има предвид, че тези възнаграждения, този доход от това възнаграждение, следва да бъде включен към окончателния годишен доход и едва тогава да бъдат изчислени годишните осигуровки. Оспорваме основата, окончателната годишна основа, върху които са определени вноските. Спорът е за начина, по който се изчисляват задълженията и размерът, който трябва да е внесен.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

 

Адвокат С.- С оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна правя искане за ангажиране на съдебно-счетоводна експертиза, която да установи задълженията, но нека въпросите да ги формулирам допълнително, да ми предоставите срок да формулирам въпросите към експертизата.

Юрисконсулт С.- Не възразявам на така направеното искане.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и становището на ответната страна, намира, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да формулира задачи към поисканата съдебно-счетоводна експертиза, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя възможност да формулира в 3-дневен срок от днес задачи към поисканата съдебно-счетоводна експертиза в молба с препис за ответната страна.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: