Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 676           19  април 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Величка Костова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 216 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на М.Т.М. *** против решение № 545/28.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 2116/2016г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000414/16.09.2016 г. на началника на областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация”/АА/- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.71, т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България/обн.ДВ, бр.101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., Наредба №33 от 03.11.1999 г./, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/, му  наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева.

            Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се  представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради съществено нарушение на  съдопроизводствените правила. Излага доводи, че същото противоречи на материалния закон. Моли да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

        Ответникът по касационната жалба - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- гр.София, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

        Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд -Несебър да се потвърди като правилно и законосъобразно.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

         Районен съд - Несебър, с решение № 545/28.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 2116/2016г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 22-0000414/16.09.2016 г. на началника на областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация”/АА/- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.71, т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г., на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/, на М.Т.М. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева.

          За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място М.Т.М. извършил случаен  превоз на пътници, при което бил спрян за проверка, в хода на която представил пътническа ведомост, която не е по образец приложение № 11а на Наредба № 33 от 3.11.1999г.- в нея липсва списък на превозваните пътници с посочване на името и фамилията на всеки от тях. Обоснован е извод, че е нарушено изискването на 71.т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. Изложени са доводи, че от съдържанието на представеният впоследствие списък на пътниците не може да се извърши преценка дали същият се отнася конкретно до пътническата ведомост за превоз, извършван на 7.09.2016г. Затова съдът е приел, че жалбата е неоснователна и е потвърдил  обжалваното наказателно постановление.

             Санкцията е наложена на М.Т.М. за това, че на 07.09.2016 г. около 14,00 ч., в гр. Несебър, стария град, на централна автобусна спирка извършвал случаен превоз на пътници- 5 души, с автобус марка „Мерцедес” с рег.№ ***, обозначен с табела за случаен превоз на предното обзорно стъкло, с предоставен лиценз, пътен лист. При проверката водачът представил пътническа ведомост за превоза, която не била по образец, съгласно приложение 11а от цитираната наредба, което е нарушение  на чл.71, т.9 от наредбата. За това нарушение на дружеството е съставен АУАН № 216189/27.09.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

           Решението е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

         Неоснователно е възражението на касатора, че представената от него ведомост съдържа всички нормативно регламентирани реквизити. Съгласно посочената като нарушена в НП разпоредба на чл. 71, т.9 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г./доп. ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г./ водачът е длъжен да представи по време на работа при поискване на контролните органи  пътническа ведомост за случаен превоз /приложение № 11а/. Сред регламентираните в наредбата реквизити на посоченото приложение е списъкът на превозваните пътници, с посочване на тяхното име и фамилия. Видно от представената при проверката пътническа ведомост тя не съдържа такъв списък, а препратка към списък по договор, което е твърде общо посочване. Както правилно е приел районният съд от представеният впоследствие списък на пътниците не се установява по несъмнен начин, че той касае именно процесната пътническа ведомост и извършвания превоз на 7.09.2016г. В списъка общо е отразено, че е изготвен към пътническа ведомост за превоз по договор, като общо е отбелязан и периода на извършването му 25.08. - 09.09.2016г. без да е посочено за кой договор се отнася списъка, по какъв маршрут и с какъв автобус ще бъде осъществяван превоза.  С оглед изложеното, правилно районният съд не е кредитирал посочения списък като доказателство за спазване на изискването на чл.71, т.9 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. Нарушението е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган.

            Неоснователно е възражението на касатора, че същото е следвало да бъде подведено под хипотезата на чл.68, ал.2 от цитираната наредба или по чл.23, ал.3 ЗАвтП, доколкото тези разпоредби не съдържат конкретно задължение за водача, извършващ случаен превоз да представи на контролните органи при поискване пътническа ведомост, попълнена по приложение № 11а.

         За нарушение на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на ЗАвтП, какъвто е Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България,  с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, в чл.105, ал.1 ЗАвтП е предвидено наказание глоба или имуществена санкция в размер на 200.00 лева. Предвид изложеното, административнонаказателната отговорност на касатора е законосъобразно подведена именно под сочената санкционна разпоредба.

           Ето защо, като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав

 

             Р  Е  Ш  И :

 

             ОСТАВЯ  В СИЛА решение № 545/28.12.2016г., постановено по административно наказателно дело № 2116/2016г. по описа на Районен съд - Несебър.

            Решението е окончателно.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

        

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 2.