Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№635                                 03.04.2015г.                              гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                              VІІ състав

На двадесети декември                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:Румен Йосифов

Секретар: С.Х.

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 216 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по мотивирано предложение на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас за налагане на имуществена санкция в размер на 1`223`129,32 лева по реда на чл.83б, ал.1, т.1 от ЗАНН във връзка с  чл.83а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗАНН на "З.Я.- *" ЕООД. Сочи се, че дружеството би се обогатило с имуществена облага в този размер в резултат на извършени от представляващия дружеството И.С.К. престъпления по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.93, т.14 от Наказателния кодекс (НК). В съдебно заседание като представител на ОП Бургас се явява прокурор А.Червеняков, който поддържа изцяло внесеното предложение. Счита, че са налице всички визирани в закона предпоставки за налагане на имуществена санкция на дружеството, предвидена в закона.

Ответникът – "З.Я.- *" ЕООД, ЕИК 102894564, със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, обл.Бургаска, ж.к.“Русалка“ №26;  представлявано от И.С.К., ЕГН **********,***, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд в настоящия си състав, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предложението е процесуално допустимо за разглеждане, като подадено от надлежна страна в хипотезата на чл. 83б, ал.1, т.1 от ЗАНН.

Разгледано по същество е основателно.

С присъда № 87/26.05.2014г., постановена по наказателно общ характер дело № 392 по описа за 2014г. на Окръжен съд Бургас, съдът е признал подсъдимия И.С.К., ЕГН **********, за виновен в това, че през периода 14.04.2008г. – 15.09.2008г. в гр.Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на "З.Я.- *" ЕООД, ЕИК 102894564, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 1`223`129,32 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС на представляваното от него дружество, като потвърдил неистина в месечни справки – декларации по ЗДДС, които се изискват по силата на закон  - 6 бр.справки-декларации по чл.125 от ЗДДС, както следва:

вх.№02001024952 от 14.04.2008г.;

вх.№02001034357 от 14.05.2008г.;

вх.№02001043903 от 16.06.2008г.;

вх.№02001053679 от 14.07.2008г.;

вх.№02001061572 от 14.08.2008г. и

вх.№02001072755 от 14.04.2008г.

и в приложените към тях отчетни регистри по чл.124, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДДС – дневници за покупките и за продажбите, отчитайки в същите данък добавена стойност (ДДС) с право на пълен данъчен кредит общо в размер на 1`576`429,03 лева, от който реално е бил начислен и платен на доставчиците  ДДС в общ размер 351`339,63 лева, използвал неистински документи – 36 бр. данъчни фактури при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите и приспаднал неследващ се данъчен кредит по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗДДС в общ размер 1`225`089,40 лева; което е престъпление по  чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.93, т.14 от НК, поради което и на основание чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1 вр. чл.58а, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца. Присъдата не е обжалвана и е влязла в сила на 11.06.2014г.

Отговорността по реда на чл.83а от ЗАНН се реализира при наличието на следните кумулативно изискуеми предпоставки: Първата е наличие на юридическо лице, привлечено към отговорност – в случая това е "З.Я.- *" ЕООД, ЕИК 102894564. Следващата предпоставка е това юридическо лице да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от посочените в  чл. 83а, ал.1 от ЗАНН  -  безспорно доказано е, че обвиняемият се е ползвал от 36-те бр. неистински документи – данъчни фактури, на които е придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на друго лице (управителя на съответното търговско дружество – доставчик), а не на това, което действително го е съставило, като по този начин е потвърдена неистина относно основанията за право на данъчен кредит с цел да избегне плащането на данъчни задължения в големи размери – 1`223`129,32 лева (представляващ разликата от размера на действително дължимия ДДС – 1`224`521,32 лева и внесен ДДС в размер на 1`392 лева) и е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 1`225`089,40 лева – сумата от начислен ДДС по неистинските фактури, представляващ разликата от упражненото право на данъчен кредит в размер 1`576`429,03 лева и признатото право на данъчно задълженото лице на данъчен кредит в размер на 351`339,63 лева. Също така е необходимо да е налице престъпление, което да е посочено в състава на нормата на чл.83а, ал.1, като видно от влязлата в сила присъда се установява, че е налице престъпление по смисъла на чл.255 от НК. Необходима предпоставка е престъплението да е извършено от някое от лицата, посочени в  чл. 83а, ал.1, т.1-4 от ЗАНН -  безспорно, към датата на извършване на престъплението по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1 вр. чл.58а, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, осъденият с влязла в сила присъда И.С.К. е имал качеството на лице по  чл. 83а, ал.1, т.1 от ЗАНН, тъй като е бил управител на дружеството и едноличен собственик на капитала. В това му качество е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 255 от НК и му е наложено наказание.

Съгласно нормата на чл. 83е, ал.1 от ЗАНН, съдът се произнася с решение за налагане на имуществената санкция след влизане в сила на осъдителна присъда или решение по чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс и при доказване на обстоятелствата по чл. 83д от ЗАНН. От събраните по делото доказателства се установи, че за дружеството е налице имотна облага в размер на 1`223`129,32 лева; доказана е връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице, както и връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице.

Съгласно нормата на чл. 83а, ал.3 от ЗАНН имуществената санкция се налага независимо от осъществяването на наказателната отговорност на извършителя на престъпното деяние, като в случая получената от юридическото лице облага надвишава максимума на предвидената със закона санкция от 1`000`000 лева, то в този максимален размер следва да бъде наложено съответното административно наказание.

Мотивиран от горното и на основание чл.83е от ЗАНН, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на "З.Я.- *" ЕООД, ЕИК 102894564, със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, обл.Бургаска, ж.к.“Русалка“ №26;  представлявано от И.С.К., ЕГН **********,***, имуществена санкция в размер на 1`000`000 (един милион) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                 

                                      

                                                                            СЪДИЯ: