ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 29.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На двадесет и девети март                            две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 216 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мултирама България” ООД гр. София, редовно уведомени, не изпращат представител.

         Постъпила е писмена молба-становище по делото.

         За ОТВЕТНИКА – Директор на РД на КЗП Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Желязкова.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Считам, че жалбата се явява просрочена. Входирана е на 06.01.2011 г. Предписанията, които се оспорват са дадени на 17.12.2010 г., като жалбоподателя е уведомен същия ден видно от подписа положен и твърдението още в първия абзац на жалбата. Срокът изтича на 31.12.2010 г., който е неприсъствен ден и следователно, „де юре” срокът изтича на 03.01.2011 г. Представям пликът, с който е пристигнала жалбата, от който се вижда, че жалбата е подадена в началото на 2011 година.

 

         Съдът по направеното искане счита следното:

         Съдът възприема изложените по-горе факти относно издаването, уведомяването и датата на изтичане на срока за обжалване. Върху представения в днешно съдебно заседание плик се вижда, че постъпилата с него жалба е дошла в  Пощенска станция - гр. Бургас на 05.01.2011 г., като на лицевата част има поставен печат на изходящата Пощенска станция - гр. София, който е твърде нечетлив, но все пак може да се различи, че е изпратено през януари месец 2011 г. Тъй като не може да се определи с категорична яснота датата на изпращане на плика с жалбата, съдът не може да приеме, че тя е просрочена За да направи категоричен извод за просрочието й, трябва да има ясни доказателства за това, но в конкретния случай това не е така.

Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за прекратяване на делото поради просрочие на жалбата.

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се Протокол за проверка на документи № К-57110/17.12.2010 г., с който се дават задължителни предписания на жалбоподателя.

 

         Постъпила е молба-становище от жалбоподателя, с която не се възразява делото да се гледа в тяхно отсъствие. Моли се да се даде ход на делото. Поддържа се жалбата. Изрично се заявява, че няма да сочат други доказателства. Претендира се и нищожността на задължителните предписания.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата. Други доказателства няма да соча. Цялата административна преписка е представена на съда.

 

         Съдът по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и доказателствата, представени от жалбоподателя и описани в края на жалбата, както и представения в днешно съдебно заседание плик от юрисконсулт Желязкова.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Ще моля да оставите без уважение жалбата на „Мултирама България” ООД. Предписанията, които са дадени са вследствие на това, че многократно са извършвани ремонти на лаптоп „Тошиба” и потребителят желае замяна на стоката с нова, защото вече не вярва, че поредния ремонт ще бъде успешен.

Административнонаказващите органи имат право да дават предписания и такова е дадено с направения протокол. Не е изпълнено предписанието в срок, за което се е развила и друга наказателна процедура, като е издадено наказателно постановление, по което даже няма жалба.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: