ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 216 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.В.А., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – Главен разследващ полицай в „Полицейско разследване” при ОД на МВР – гр. Бургас Комисар С., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата ведно с изложените в нея съображения.

Моля да приемете приложените към делото доказателства.

Моля да бъде служебно направена справка, за която сме поискали съдебно удостоверение, но която ни беше отказана.

Разполагам с призовки от дознанието, по повод на което е била наказана моята доверителка, от които е видно, че свидетелите, чийто разпит е бил задължителен за нея съгласно разпореждане на  районен прокурор, наблюдаващ делото към м. ноември, не са били открити. Било е разпоредено издирването на адресите от нейна страна, като това е бил поводът да не бъде спазен срока, дори и с поисканото удължаване. Ето защо и моля да бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което  да се изготви подробна справка за движението по досъдебно производство №1196/2005 година по описа на Първо РУ на МВР – гр. Бургас, от която да е видно на коя дата е започнало досъдебното производство, какви действия, на кои дати е извършила моята доверителка и какви, и на кои дати са издавани актове на органите на прокуратурата, съответно с какви указания са били тези актове. В справката, моля също така, да се съдържа информация относно действията на лицата, извършващи призоваването, разпоредено от доверителката ми, като съответно се посочат дати на извършване на тези действия и на резултата от тях.

Първото съдебно удостоверение, което ми издадохте беше представено в полицията и доверителката ми получи устен отказ да й бъде предоставена тази информация от Началник на Оперативен отдел.

Нямам други искания по доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСАР С.: По доказателствата считам, че е необходимо да бъде изискано цялото досъдебно производство.

Да се приемат представените доказателства.

Жалбата според мен е неоснователна.

Представям удостоверение от „Човешки ресурси” №9199/27.03.2009 година, от което е видно на коя дата съм назначена на длъжността „Главен разследващ полицай”.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите по административната преписка. Намира, че следва да издаде съдебно удостоверение с текст, аналогичен с искането, формулирано от адвокат Д. в днешно съдебно заседание.

Препис от издаденото съдебно удостоверение /по силата на съдебно разпореждане от 06.04.2009 г./ следва да се изпрати на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, който да разпореди издаването на друго такова удостоверение.

На Директора на ОД на МВР – гр. Бургас следва да се укаже, че при неизпълнение на разпорежданията на съда, обективирани в съответни актове, ще бъде налагана санкция по реда на чл. 405 от ЗСВ.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени по административната преписка и удостоверение № 9199/27.03.2009 година.

ИЗДАВА съдебно удостоверение на жалбоподателката с текст, така както е посочен в обстоятелствената част на определението, след внасяне на държавна такса от 5 лева, като това съдебно удостоверение следва да послужи пред Началника на Първо РУ на МВР – гр. Бургас и пред Директора на ОД на МВР – гр. Бургас.

Препис от издаденото по силата на разпореждане от 06.04.2009 година съдебно удостоверение да се изпрати на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, който следва да предприеме всички действия за предоставяне на необходимата информация. При неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция в размер на 400 лева по реда на чл. 405 от ЗСВ.

Указания за санкция при неизпълнение задължението за предоставяне информация по силата на съдебно удостоверение да бъде дадено и на Началника на Първо РУ на МВР – гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.06.2009 г. от 10.00 часа, за която дата страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: