ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2169 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О.Л.Д., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОРкъм ОД на МВР Бургас, РУ- Несебър, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се свидетеля К.М..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от жалбоподателката Д. с входящ № 11667/23.10.2018 година, в която заявява, че не възразява делото да се гледа в нейно отсъствие. Изразява становище по същество.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от О.Л.Д., гражданка на Руската Федерация, живуща ***, студио 4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000648 от 02.08.2018 година.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка.

          Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за постановяване на спорната ПАМ, вкл. наличието на допуснато административно нарушение, надлежно конкретизирано и доказано като извършено от страна на жалбоподателя.

 

                Съдът докладва, че по делото е постъпило удостоверение с входящ № 11640/23.10.2018 година от Началник сектор „Човешки ресурси“ към ОД на МВР Бургас, съгласно което уведомяват съдебния състав, че към 02.08.2018 година ответника П. И. К. е заемал длъжността Началник сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Несебър.

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка и писмените доказателства, постъпили по делото.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на явилия се свидетел.

К. М. М.: Роден на *** година, ЕН**********, българин, български гражданин, неосъждан. Без родство или особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Обещава до говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ К.М.: Датите не помня, бяхме извикани от екип на жандармерията на Несебър на бензиностанцията на „Лукойл“. Жалбоподателката каза, че е пила една бутилка вино. Бяхме извикани, ние  дадохме дрегера. Едно от момчета говореше руски език и затова не сме търсили преводач. Мисля, че той е свидетел в акта и той я беше спрял.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля К.М. АУАН №714968/02.08.2018 година.

СВИДЕТЕЛЯТ К.М.: Ние пишем всичко на ръка. Оргиналът е писан на ръка. Това, което ми показвате е електронна разпечатка, а не самия АУАН. Актът за установяване на административно нарушение съм попълнил на ръка. Не мога да посоча името на колегата от жандармерията, който говореше с нея на руски, но мога да потвърдя, че него посочих за свидетел на АУАН. На място отидохме. Жалбоподателката каза, че първо ще даде проба. Те направи две несполучливи проби. Момчето каза, че ще й покаже как става. Тя пак взе една проба, но пак на стана и каза, че ще даде кръв за анализ. Но жената  после каза, че  ще се прибира в хотела. Беше с баща й и майка й. Бащата прибра автомобила. Подписа акта и каза, че е запозната и получи екземпляр.Беше на 02.08.2018 година, а ние бяхме командировани на 01.08.18 година и нямахме още талони за медицински изследвания при отказ. Извиках О. И.  той е от РУ Несебър, той написа талона за медицинското изследване, но тя каза, че просто иска да си тръгва и си тръгна.Отказа талона за медицинско изследване. Предупредихме я, че ако откаже ще получи максималната санкция.

Съдът уведоми свидетеля за правото му на пътни разноски за явяването му в днешното съдебно заседание.

СВИДЕТЕЛЯТ К.М.: Моля да ми бъдат заплатени пътните разноски за явяването ми в днешното съдебно заседание. Пътувам от гр.Хасково и сега пак се връщам. Представям копие на талона, касова бележка за гориво и номера на банковата ми сметка.

Съдът намира, че следва да бъдат заплатени пътните разходи на свидетеля Кристиян Митков К.М. за явяването му в днешното съдебно заседание, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

На лицето К. М. М., призован като свидетел по настоящето дело да бъдат изплатени пътни разходи за явяването му днешното съдебно заседание от град Хасково до град Бургас и обратно в размера на 40.00/четиридесет/ лева. Същите да бъдат изплатени от бюджета на Административен съд град Бургас.

 

Съдът като счете, че фактическата обстановка по делото е изяснена,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: