ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2168 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Кмет на община Елхово, редовно призован, представител не се явява.

За ответника зам.-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Община Елхово, представлявана от кмета Петър Киров против решение № РД-02-36-778/12.07.2018г. на зам.-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган (УО) на оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020г. за приключване на Сигнал № 393 с установяване на нередност на бенефициента – община Елхово и определяне на финансова корекция в общ размер на 69 683,03лв. с ДДС, която следва да не се верифицира при обработката на последващи искания за плащане, представляваща 5% от допустимите разходи по засегнатите от нарушението договори.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ В.: Оспорваме жалбата.

Представили сме административната преписка в цялост и моля да я приемете.

Няма да соча други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля след като се запознаете с представените по делото доказателства и изложените от нас аргументи, да отхвърлите депозираната от община Елхово жалба срещу № РД-02-36-778/12.07.2018г. на зам.-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган (УО) на оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020г. като неоснователна и недоказана.

Считаме, че издадения индивидуален административен акт отговаря на правните и материални предпоставки за неговата законосъобразност и представените по делото доказателства доказват по категоричен начин фактически и правни основания за издаването му.

Съображенията за това ще развия в писмени бележки, за което моля съда да ми предостави подходящ срок и ако няма пречка, бих помолила за 10 дни поради ангажираност в други дела в цялата страна. Бих помолила съда за 10 дневен срок за представяне на писмени бележки.

Моля да осъдите община Елхово да заплати на МРРБ направените в настоящата съдебна инстанция разноски, за което представям списък и доказателства, с копие за другата страна. Моля да ми дадете възможност с писмените бележки, или в определен от съда срок, да представя подписаното в окончателен вариант платежно за адвокатското възнаграждение. Ние сме представили издадената фактура и подготвеното от компетентните държавни служители в МРРБ платежно нареждане за подпис, тъй като става въпрос за разходване на средства от Европейските фондове по проект и предвид вътрешните системи за одобряване на плащанията в МРРБ, като бюджетна организация, към датата на заседанието просто не бяха минали за подпис документите, но това ще стане в днешния или утрешен ден, така че имаме готовност освен това, което сме приложили сега, да представим и извлечение от банкова сметка ***е подписи.

 

СЪДЪТ дава възможност за представяне на писмени бележки и изисканите оправдателни документи в срок от 10 дни.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: