ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2167 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Карнота” АД, редовно призован, се явява адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА ръководител звено „Местни приходи” при Община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Карнота”АД против Акт за установяване на задължение по декларация № 319/04.07.2013 година издаден от инспектор при Община Карнобат, звено „Местни приходи”, потвърден с решение № МДТ-9/01.08.2013година на ръководителя на звено „Местни приходи” при Община Карнобат.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържаме жалбата. Обжалваме акта изцяло по отношение на всички установени задължения, а именно за МПС, данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Имаме искане по доказателствата, а именно моля, съдът на ни издаде съдебно удостоверение по силата на което да се снабдим с друго токова от сектор ПП „КАТ” при  ОД „МВР” гр.Бургас, от което да е видно кой е собственик на процесното МПС - товарен автомобил марка „Робур” с рег.№Б 14 11 ТВ, модел ЛД 3001 476020, за което твърдим, че не е  наша собственост. Нямаме други искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Да се ИЗДАДЕ исканото от жалбоподателя съдебно удостоверение след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на ответника, че следва да представи доказателства за компетентността на административния орган издал обжалвания акт, както и доказателства за предоставяне на услугите, за които се събират такса битови отпадъци.

УКАЗВА на ответника, че в случай че не бъдат ангажирани посочените доказателства, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

Да се УВЕДОМИ ответника за указанията на съда.

 

АДВОКАТ Т.: Моля доверителя ми да бъде призоваван на моя адрес, а именно гр. Карнобат, улица Сашо Кофарджиев №2, който да се счита за  съдебен адрес.

 

Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г. от  10.40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: