ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2166 по описа за 2017 година

На именното повикване в 16:27 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Я.Е.Д. ,редовно и своевременно призован,  не се явява  и не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  КАНАЛИЗАЦИЯ“ Бургас, редовно и своевременно призован, се явява адв.П. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът докладва молби и заявления както следва:С вх.№9249/ 31.08.2017 година, подадена от жалбоподателката за промяна на адрес, с вх.№9314/01.09.2017 година, подадена от жалбоподателката с уточнение, съобразно  нарочни указания на съдебния състав, касаещи  характера на „ВиК“ ЕАД като публично правна организация по смисъла  на парагаф 1, т.4 б. „Б“ и „В“ ДРна  ЗДОИ, ведно с извлечение  за актуално правно състояние на „ВиК“ ЕАД Бургас, с вх.№ 9577/ 11.09.2017 година с икскане по чл.197 АПК, с молба вх.№ 9620/12.09.2017 година с искане съдебното производство- да не бъде разглеждано в открито съдебно заседание, а по специалния ред на чл.197 АПК,  като жалба против отказ на публично правна организация, да разгледа искане за предоставяне на достъп до обществена информация по същество, ведно с представен договор за  правна защита и съдействие за сумата от 500 лв, списък на разноските, представя практика на ВАС-решение №9301/ 24.06.2013 година на ВАС по адм. дело №5903/2013 година, ІІ отделение.

Съдът докладва молба с входящ № 9494/07.09.2017г. с представени доказателства от ответника по делото, съгласно указанията на съдебния състав, същите допълващи административната преписка по настоящето производство.

АДВ.П.- Считам искането за неоснователно, като считам, че трайната практика по тези производствота по ЗДОИ е да се разглеждат в открито съдебно заседание,  в което доверителя  ми да упражни защита на правата си. Представям  писмени становище, ведно с  практика.

Съдът, по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представеното становище, както и писмените доказателства в горецитираните писма

Съдът като взе предвид становището на ответния орган намира по направеното искане следното: Видно от оспорения  квалифицаран като административен акт отговор с изх. № К-1092-2/ 02.06.2017 година на изпълнителния директор на ответното дружество, в  същия изпълнителният директор на „ВиК“ ЕАД Бургас изрично е обективирал диспозитив, в който сочи липсата на правен  интерес за предоставяне на поисканата информация от страна на жалбоподателката Д., като сочи че оставя  искането без разглеждане.

В тази връзка съдебният съства намира, че действително изпълнителният директор на „ВиК“ ЕАД Бургас не е разгледал искането на жалбоподателя по същество, което предпоставя развитие на настоящото производство по реда на чл.197 от АПК, което изисква произнасяне в закрито съдебно заседание, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ  свое разпореждане за насрочване на делото в открито съдебно заседание от 07.08.2017 година като ще се произнесе по спорния въпрос в закрито съдебно заседание по реда на чл.197 АПК.

Настоящото определение не подлежи на обжалване.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: