ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2165 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.П., редовно уведомена,  не се явява.

          ОТВЕТНИКЪТ Директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановен с писмо изх. № R-1092-3/02.06.2017г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

С молба от 11.09.2017 г. жалбоподателката е поискала производството да се проведе по реда на чл.197 и сл. от АПК, тъй като счита, че отказът постановен с писмо изх. № R-1092-3/02.06.2017 г. представлява отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Съдът е посочил, че това искане следва да се докладва в насроченото вече открито съдебно заседание, тъй като от мотивите на оспорения отказ не може да се направи категоричен извод за прекратяване на производството на основание чл. 56 от АПК.

С молба от 19.09.2017 г. жалбоподателката е представила договор за правна защита с пълномощника адв. Д. Д. и списък на разноските. С молба от 20.09.2017 г. ответникът е представил цялата административна преписка, както и становище по жалбата.

На 13.10.2017 г. постъпи нова молба от жалбоподателката, чрез пълномощника й адв. Д., че не може да се яви за делото и с искане да не се дава ход на делото, като поддържа съображенията си в молбата от 11.09.2017 г.

 

          Съгласно чл. 197 и следващите от АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14-дневен срок от съобщаването му. Дори да е налице отказ по същество на достъп до поисканата обществена информация, както първоначално се твърди в жалбата, то срокът за обжалването му, на основание чл. 40 ЗОДОИ, във вр. с чл.149, ал.1 от АПК, е отново 14-дневен.

В конкретният случай, отказът на дружеството е постановен на 02.06.2017г. (видно от изх. му номер), като видно от обратна разписка (известие за доставяне № ИД PS 8000 01QAV 1) същият е изпратен и съответно получен от жалбоподателката на посочения от нея адрес на 06.06.2017 г., като срокът за оспорването му е изтекъл на 20.06.2017г. Жалбата видно от товарителница на л.11 по делото е била изпратена на 28.07.2017г., т.е от събраните доказателства става ясно, че жалбата не е своевременно оспорена. Предвид изложеното жалбата се явява просрочена и не следва да бъде разглеждана по същество, като производството следва да бъде прекратено.

          По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът VІІ-ми състав

                                        О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.П. против писмо изх.№ R-1092-3/02.06.2017г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас кв. Победа, ул.“Ген. Вл. Вазов“№3, с ЕИК 815115210, с което й е било отказано да бъде разгледано искане за достъп до обществена информация.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2165/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

          Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от уведомяване на страните.

 

 

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

        СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: