ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2165 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:56 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.П., редовно уведомена,  не се явява.

          ОТВЕТНИКЪТ Директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановен с писмо изх. № R-1092-3/02.06.2017г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. С молба от 11.09.2017г., жалбоподателката е поискала производството да се проведе по реда на чл.197 и следващите от АПК, тъй като счита, че отказът постановен с писмо изх. № R-1092-3/02.06.2017г. представлява отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Съдът е посочил, че това искане следва да се докладва в насроченото вече открито съдебно заседание, тъй като от мотивите на оспорения отказ не може да се направи категоричен извод за прекратяване на производството на основание чл.56 от АПК. С молба от 19.09.2017г. жалбоподателката е представила договор за правна защита с пълномощника адв. Д.Д. и списък на разноските. С молба от 20.09.2017г. ответникът е представил цялата административна преписка, както и становище по жалбата. С постановено определение в открито съдебно заседание на 17.10.2017г., съдът остави без разглеждане жалбата поради просрочие и прекрати производството по делото. По жалбата Я.П. това определение беше отменено от Върховен административен съд по негово административно дело № 13973/2017г. и делото беше върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. На 19.10.2017г. постъпиха писмени бележки от жалбоподателката. На 01.11.2017г. постъпи нова молба от нея с уточнение предмета на спора, възражения срещу конституирания ответник и направени правни твърдения. Към нея са представени писмени доказателства.

На 16.11.2017г. постъпи становище от ответника по направените възражения на жалбоподателката. След връщането на делото от ВАС, съдът насрочи провеждането на днешното открито съдебно заседание и изиска да се изготви справка от НБД “Население“ за роднински връзки на заявителите, която беше извършена. На 23.04.2018г. постъпи молба от жалбоподателката, с която иска даване ход на делото в нейно отсъствие, поддържа исковата си молба и претендира присъждането на разноски.

 

          Предвид липсата на доказателствени искания и като счете фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА всички писмени доказателства представени по делото.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: