ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.03.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори март                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2165 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Меридиан Турс“ ООД - редовно уведомен, не се явява представител.

          За ответника – началника на Митница гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. - представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. Ж.Е..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. № 2437/13.03.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. Ж.А.Е. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. Л.: В т. V от заключението сте посочила, че сте се запознали с материалите по делото. Запознахте ли се с направеното искане за издаване на удостоверение от началника на Митница гр. Бургас и по-конкретно какво гориво е посочено в искането?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Запознала съм се с всички материали. Мисля, че пак дизелово гориво беше посочено.

 

 юк. Л.: В заключението казвате, че това гориво служи за затопляне на водата, така ли е ?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, горивото се използва само за изгаряне във водогрейни котли, при което се отделя топлина и се затопля вода за битово горещо водоснабдяване.

 

юк. Л.: Интересува ме към бойлерите, които са към баните в хотела, дали има лири за отопление?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не, няма.

 

юк. Л.: Има ли в хотелския комплекс сауна, спа център, турска баня?

 

 ВЕЩоТо ЛИЦе: Нямах поставена такава задача. Топлата вода се използва за битово горещо водоснабдяване.

 

Въпрос на съда: В заключението сочите, че се използва дизелово гориво със съдържание на сяра, непревишаващо 1 %. Това не е моторно гориво, нали?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не, това не е моторно гориво. Това е дизелово гориво за водогрейни котли за затопляне на водата.

 

юк. Л.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 22.03.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Л.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите жалбата срещу решение на началника на Митница гр. Бургас като неоснователна и недоказана и да потвърдите изцяло отказа на началника на Митница- Бургас да издаде удостоверение за освободен от акциз краен потребител, обективиран в решение № 32-294823 от 21.10.2016 г.

При извършената проверка от страна на митническите служители, както и видно от заключението на вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза горивото ще се използва за отопление, поради което не може да бъде издадено съответното удостоверение за освободен от акциз краен потребител. В тази връзка моля да оставите без уважение подадената жалба. Моля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Също така правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,43 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: