ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На осми февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2165 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

          За жалбоподателя Меридиан Турс“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника – началника на Митница гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя Меридиан Турс“ ООД с вх. № 1171/06.02.2017 г., с която сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание. Моли да бъде даден ход на делото. Заявява, че няма доказателствени искания и няма да сочи нови доказателства. Изразява становище по същество на спора и моли да му бъдат присъдени разноските по делото.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

 юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Меридиан Турс“ ООД с ЕИК по Булстат ********, представлявано от Н. Р. Р. и П. А. К. – заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление ************ против решение № 32-294823/21.10.2016 г. на началника на Митница гр. Бургас, с което е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за обект хотелски комплекс „Меридиан“, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“ гр. Несебър.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170, ал. 2 АПК и чл.154 ГПК.

 

юк. М.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора следва да допусне извършване на съдебно-техническа експертиза, на основание чл.171, ал.2 АПК.

 

Ето защо и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Допуска, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка на място да отговори на следните  въпроси: „Какъв вид енергиен продукт използва жалбоподателя? и „Горивото, освен за подгряване на топла вода за хигиенно санитарните и битови нужди на персонала и гостите на хотела използва ли се за отопление на сградата?“

Назначава за изготвяне на заключението вещото лице инж. Ж. Е. при депозит в размер на 400.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.03.2017 г. от  10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: