ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2164 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЩРАБАГ“ ЕАД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.П. – началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ЩРАБАГ“ ЕАД против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001806/23.07.2018 г., издадена от Р.Т.П. – началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Бургас, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2А, буква „А“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца и са отнети 2 броя регистрационни табели с № СВ1509АС и свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 800129453, с искане за отмяна на заповедта като недопустимо приложена в противоречие на законовите разпоредби, съответно като незаконосъобразно издадена при неспазване на изискванията на ЗАНН и възстановяване на регистрацията на товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ“ с рег. № СВ1509АС.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Моля да ми даде възможност да изложа допълнителни обстоятелства които според нас са условие за отмяна на заповедта. Не се спори, че процесното МПС е собственост на жалбоподателя. Същото представлява служебен автомобил, с който се извозват бригади от кв. Рудник на гр.Бургас съответно до строителните обекти. На въпросната дата моторното превозно средство е било противозаконно отнето от лицето Й.А.П. и съответно по-късно той е бил спрян от органите на МВР с това превозно средство, след което е наложена принудителната административна мярка на жалбоподателя. Й.А.П. действително е бил работник на жалбоподателя „Щрабаг“ ЕАД, но той е бил общ работник, а не работник, на който е зачислен автомобилът и който той е следвало да управлява. След констатациите от страна на органите на МВР, че е управлявал моторното превозно средство и след издаване на заповедта за налагане на принудителна административна мярка от лицето са снети обяснения по Кодекса на труда и съответно е бил уволнен от работа, за което моля да приемете като доказателства трудовия му договор, обяснения от Й.А.П., обяснение от непосредствения ръководител инж. Х.М. и заповед за уволнение. В тази връзка твърдението ни е, че принудителната административна мярка неправилно е насочена към жалбоподателя, тъй като той не е предоставил процесния автомобил на лицето, а напротив този автомобил е бил отнет противозаконно от това лице и в тази връзка жалбоподателят не би следвало да бъде санкциониран по този начин.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда по опис, съдържащ се в нея, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда, както и днес представените от адвокат Д. писмени документите, описани по-горе в съдебния протокол.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решението, с което отмените заповедта като неправилна и незаконосъобразна по съображенията, изложени в жабата и тези, в днешно съдебно заседание.

Моля да ми присъдите разноските.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: