ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2164 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование без дело и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

Предвид на поддържаното от нас твърдение, че вещите са нови, моля на вещото лице да бъдат поставени следните допълнителни задачи: Вещото лице да обследва при доставчика на процесните вещи с проверки или изискване на документация и по негова преценка и даде заключение към момента на придобиването им от моя доверител дали същите са нови такива или употребявани. Моля, също така, да сметне и даде съотношение на преотстъпения данък и стойността на закупените вещи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към експертизата.

Нямам възражения относно допълнителния въпрос.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение в рамките на внесения по делото депозит.

Следва да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя и постави допълнителна задача на вещото лице, което да отговори на формулираните в днешно съдебно заседание въпроси от адвокат К..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, платими от внесения депозит.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 80 лева за изготвяне на допълнителната експертиза, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните и вещото лица са редовно уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: