ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2164 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице М.Й.Л., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден  съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Изчисленията Ви за съотношението на ползвания данък, на преотстъпения данък, стойността на активите, включват ли установяване стойността на всички активи, за които е преотстъпен данък или само за тези, които сте обследвали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Само за тези, които са били обект в предходната експертиза и в тази.

АДВОКАТ К.: Представям справка за купени на лизинг активи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм запознат със справката, защото ми беше предоставена едва в петък.

Това, което мога да кажа е, че разглеждайки нещата след справката, тези активи, които са от 2013 г., в ревизията там е признато преотстъпване и със същите активи. Съпоставил съм стойностите и тези стойности на активите, за които е признато преотстъпване, остават суми, защото активите са на голяма стойност, които покриват норматива да се ползва преотстъпване и за 2013 г., и за 2014 година.

АДВОКТА К.: Моля да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице да бъде даден отговор на въпроса относно размера на средствата, използвани от право на преотстъпен данък, като бъдат взети предвид материални активи, които са били купени от доверителя ми за осъществяване на дейността му при условията на лизинг. Представям справка за тези активи с екземпляр за ответника и за вещото лице.

Други въпроси нямам към вещото лице Л..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

За доказване на валидността на подписите на лицата, подписали ревизионния акт, представям извадки от публичен регистър на електронни подписи, ведно с разяснение относно технологията на електронния подпис, изготвено от доставчика на електронни услуги.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза, като му даде възможност да допълни същото с отговор на въпроса, поставен от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

Следва да приеме като доказателства по делото представените от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание извадки от публичен регистър на електронни подписи на лицата подписали ревизионния акт, ведно с разяснение относно технологията на електронния подпис, изготвено от доставчика на електронни услуги.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л. по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза.

ПОСТАВЯ допълнителен въпрос на вещото лице, което следва да съобрази отговора, даден в заключението по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза и с представената в днешно съдебно заседание от адвокат К. справка относно размера на деклариран преотстъпен данък за 2012, 2013 и 2014 година и закупени със средства от преотстъпения данък материални активи за същия период.

Възнаграждение на вещото лице ще бъде определено след изготвяне на това допълнително заключение.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание извадки от публичен регистър на електронни подписи на лицата, подписали ревизионния акт, ведно с разяснение относно технологията на електронния подпис.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.10.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: