ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2164 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Н., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молбата от пълномощника на жалбоподателя, в която същият обяснява причините за неявяването си в съдебно заседание, не прави доказателствени искания, тъй като счита, че  спорният въпрос по делото е такъв по приложение на правото, и поддържа искането, формулирано в жалбата за отмяна на ревизионния акт и присъждане на разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Да бъдат приети като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

 

СЪДЪТ, с оглед наличието на процесуална възможност да бъдат признати за факти, ненуждаещи се от доказване, приканва ответника да заяви дали оспорва наличие на факти, обуславящи извод за осъществени предпоставки по смисъла на чл. 189б, ал. 2 ЗКПО, тъй като основният аргумент за определяне на задълженията на жалбоподателя е наличие на непогасени публични вземания, поради което е отказано да бъде признато приспадане на данък на основание чл. 167, ал. 1 ЗКПО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да ми бъде дадена възможност в следващо съдебно заседание да изразя становище по тези факти.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да даде възможност на ответника в 7-дневен срок писмено да заяви оспорва ли посочените по-горе факти, предвид необходимостта от даване на указания на жалбоподателя кои факти подлежат на доказване, както и с оглед процесуална икономия.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днес писмено да заяви оспорва ли наличието по отношение на жалбоподателя на останалите предпоставки за преотстъпване на данък, регламентирани с нормата на чл. 182б, ал. 2 ЗКПО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.04.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: