ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети април                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2164 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Н., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На 15.02.2017 г. по делото е постъпило становище от юрисконсулт М., с което твърди, че жалбоподателят не е изпълнил условията на чл.189б ЗКПО за преотстъпване на данък за 2012 г. и 2014 г.

На 17.03.2017 г. по делото е постъпила молба-становище от пълномощника на жалбоподателя адвокат К., в която е формулирано искане за допускане на експертиза и е изразено становище по тезата, застъпена от юрисконсулт М. на 15.02.2017 г. Впоследствие по делото е подадено следващо становище от юрисконсулт М., вече по искането за допускане на експертиза, в което е посочено, че отговорът на въпрос №4 се съдържа в доказателствата по делото и не е нужно да бъде задаван на вещото лице, а за отговора на въпрос № 5 не са нужни специални знания. По това становище е подаден отговор, озаглавен „молба“ от пълномощника на  жалбоподателя адвокат К. на 04.04.2017 г., с което изцяло поддържа искането си за допускане на експертиза по поставените от него въпроси и заявява, че твърдението на пълномощника на ответника не следва да бъде вземано под внимание, тъй като не е съобразено с доказателствената тежест в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Поддържам представената от юрисконсулт М. молба във връзка с експертизата и възраженията му относно въпроси № 4 и № 5 от същата, като към това добавям, че възразявам да бъде допуснат въпрос № 1, в смисъл такъв да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да установи дали техниката, закупена от жалбоподателя, е  цитирам „фабрично нова и неизползвана земеделска техника“. Моля да задължите жалбоподателя да представи такива доказателства и то от фирмата, от която е закупена тази техника, защото вещото лице по какви критерии би могло да установи, че една техника е нова, като за процесуална икономия го казвам и разноски във връзка с това назначаване на такава експертиза с такъв характер само с такъв въпрос. Черпя опит от други подобни случаи, в които са представяни удостоверения от фирмата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне поисканата от пълномощника на жалбоподателя съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, постановени в молба, депозирана по делото на 17.03.2017  г. (стр.2 от молбата, въпроси от № 1 до № 3). Действително не съществува пречка жалбоподателят да представи доказателства за закупуване на твърдяната техника, но с оглед процесуална икономия не е налице пречка тези документи да бъдат представени и на вещото лице и приложени към експертизата.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирано от пълномощника на жалбоподателя в молба, депозирана по делото на 17.03.2017 г. (стр. 2 от молбата, въпроси от № 1 до № 3).

ОПЕРДЕЛЯ депозита за възнаграждение на вещото лице в размер на 450 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.05.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: