ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2164 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат С., преупълномощена от адвокат К..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице М.Й.Л., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден  съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси. Да се приеме допълнителното заключение на вещото лице.

Представям записани на електронен носител и моля да приемете 6 броя файлове относно подписите на органи по приходите, подписали заповеди за възлагане на ревизия и ревизионния акт. Представям писмо от „БОРИКА“ АД № 785/05.09.2017 г., ведно с пояснение към него, както и 3 броя разпечатки на хартиен носител на електронните подпис на органите, които са издали заповедите за възлагане на ревизия и ревизионния акт. Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените от ответника документи като доказателства, касаещи валидността на подписите на лицата, издали актове в хода на ревизионното производство.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключението на вещото лице М.Л. като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд.

Следва да приеме като доказателства по делото – писмени и веществени – електронен носител, съдържащ 6 броя файлове, удостоверяващи валидирани електронни подписи на лицата, издали актове в хода на ревизионното производство; писмо изх. № 785/05.09.2017 г., издадено от „БОРИКА“ АД и пояснения към него и заверена разпечатка на електронните подписи на лица, които са издали актове в хода на ревизионното производство.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение, в размер на 80 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИЕМА като  писмени и веществени доказателства по делото електронен носител, съдържащ 6 броя файлове, удостоверяващи валидирани електронни подписи на лицата, издали актове в хода на ревизионното производство; писмо изх. № 785/05.09.2017 г., издадено от „БОРИКА“ АД и пояснения към него и заверена разпечатка на електронните подписи на лица, които са издали актове в хода на ревизионното производство.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо административен съдия, с оглед събрания доказателствен материал по делото отново Ви молим да отмените атакувания ревизионен акт като незаконосъобразен. Смятаме, че в цялост не се доказаха изискванията на закона за преотстъпване на корпоративен данък и отново искам да обърна внимание на факта, че към един от процесните периоди – 2012 г., е действала в сила правна норма в различна нейна редакция. ЕТ „Х.Н.“ е спазил изискванията за преотстъпване на корпоративен данък и Ви молим за произнасяне в този смисъл.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили и в решението на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, в размер на 3150 лева.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: