ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2164 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.М.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Я., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л. 277.

За ответника - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, няма представлява.

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на присъстващия в залата процесуален представител, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Я. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 07.04.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж.Д.С.С., 48г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Заключението Ви въз основа единствено на документите по делото ли е изготвено или правите справки и при ответника?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Правила съм справки и в Разплащателната агенция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Установихте ли да е връчван доклад на жалбоподателя, да му е давана възможност за представяне на възражения, обяснения и установихте ли да е правена проверка на място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – От разплащателната агенция ми предоставят един файл, който представа таблица с площите и са изброени отстрани причините, без да може да разглеждаме цялата административна преписка и всичко, което е приложено по нея.

АДВОКАТ Я. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит - 270 лв.

Да се издаде РКО след представяне на справка-декларация от страна на вещото лице.

 

АДВОКАТ Я. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Я. – Моля да поставите решение, с което да уважите жалбата. Подробни мотиви съм представила в допълнението към жалбата срещу уведомителното писмо, като подчертавам, че оспорваме административния акт основно въз основа на процедурните нарушения на спазването на регламента. Представила съм и съдебна практика в подкрепа на мотивите си.

Моля да присъдите на доверителя ми извършените от него разноски, които представляват платена държавна такса, адвокатски хонорар и депозит за вещото лице.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: