ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2164 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.М.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Я., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л. 277.

За ответника - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, няма представител.

Не се явява вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на процесуалният представител страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013г., изх.№ 02-020-6500/5585/12.08.2014г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

ДОКЛАДВА, че по делото е поискано от ответника назначаването на съдебно-техническа експертиза с молба от 27.01.2015г.

С определение от 24.02.2015г. съдът е допуснал извършването на такава експертиза и е назначил вещо лице .

С молба от 04.03.2015г. въпроси към експертизата са зададени и от жалбоподателя, които съдът е допуснал с определение от 21.03.2015г.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпила 07.04.2015г., което е извън 7-дневния срок по ГПК. Това е препятствие за изслушване на вещото лице, а освен неговата липса в днешното съдебно заседание, не се явява и представител на ответника, който да заяви, че въпреки неспазване на 7-дневния срок за представяне на заключението, не възразява да бъде изслушано вещото лице, в случай, че се е запознал със заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

Въпреки, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е представена по делото, то е представено извън срока и освен това вещото лице не се явява в съдебно заседание за да бъде изслушано, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015г. от 11.20 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице по телефона датата на съдебното заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: