ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Котавови“ ООД, редовно призован, се  представлява от адв. С.Е. c пълномощно, находящо се на лист 772 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

 

АДВ. Е.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „КОТАВОВИ“ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. *** против Ревизионен акт (РА) № Р-02002016007210-091-001/05.05.2017г., издаден от орган по приходите  при ТД на НАП- Бургас, възложилия ревизията и ръководителя на ревизията, потвърден с Решение № 1165/14.07.2017г. на директора на Дирекция "Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ („ОДОП") Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са установени задължения за корпоративен данък за 2014г.  и  2015 г. в размер на 53,61 лв., ведно с лихва за просрочие в общ размер 8,81 лв. и  ДДС за данъчни периоди от 01.06.2014г. до 30.09.2016г. в общ размер 41600,34 лв.  и  лихва 3857,00 лв.

         ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 9613/12.09.2017 г. адвокатско пълномощно от адв.Е., процесуален представител на жалбоподателя по делото.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 10221/28.9.2017г. писмени доказателства, предоставени от ответника по делото.

 

         АДВ. Е.: Поддържам жалбата, както и направените с нея доказателствени искания. Моля да се приложи приложената по делото административна преписка. За доказване твърденията в жалбата, моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с докумените по делото и в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на въпроси, които съм формулирал в подробна писмена молба, която Ви представям. Исканата експертиза ще допринесе за изясняване на фактическата обстановка по делото, още повече, че се касае за счетоводна политика на предприятието, която е свързана със съставянето на определени по вид, хронология и съдържание счетоводни документи. Моля да имате впредвид, че в ревизионния акт липсват данни органът по приходите да се е съобразил с факта, че дружеството, което представлявам, е закупило предприятието на едноличния търговец ***през 2014 г., като съвкупност от права, задължения и фактически състояния. В тази връзка е необходимо да бъдат изяснени видът, количеството и стойността на материалните запаси, фигуриращи в предприятието на ЕТ при непосредствено преди неговото изкупуване от жалбоподателя. Това са свързани лица. Едноличният търговец е един от съдружниците в дружеството-жалбоподател.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямаме направени доказателствени искания със жалбата. Към настоящия момент предоставям на съда относно искането да допускане на съдебно-счетоводна експертиза, дали същата да бъде допусната за изясняване на факти и обстоятелства във връзка с предмета на спора. Ннямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, постъпилите с вх. № 10221/28.9.2017г. допълнителни писмени доказателства, предоставени от ответника по делото, както и днес представената молба.

 

ОТНОСНО искането за експертиза съдът намира, че същата е допустима и необходима с оглед установяване  на обективната истина.

ДОПУСКА назначаването на съдебно-счетоводна експертиза с въпросите, формулирани в представената в днешното съдебно заседание молба на адв. Е..

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

 

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.К..

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.12.2017 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: