ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Котавови“ ООД, редовно призован, се  представлява от адв. В.– БАК, преупълномощена от адв. С.Е., c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

Явява се вещото лице С.Х.К..

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /29.11.2017 г./ по съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице С.Х.К..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Х.К. – 65 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. В.: Може ли да ни кажете дали към момента на прехвърляне на предприятието на ЕТ, същият е бил регистриран по ДДС?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да, ЕТ е бил регистриран по ДДС преди прехвърлянето.

АДВ. В.: Знаете ли, имате ли информация дали и какво е основанието, въз основа на което жалбоподателят „Котавови“ ООД е регистриран по ДДС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Нямам такава информация, не ми е било дадено като задача. Имал е търговска дейност и обороти преди това, което предполага, че е бил регистриран преди прехвърлянето.

 

АДВ. В.: По отношение на бракуваните стоки - можете ли да отговорите кое лице - ЕТ или жалбоподателят е това, което е ползвало данъчния кредит по процесната стока-предмет на брака?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: От проверката не може да се установи кой от двамата е ползвал данъчен кредит. Няма документация за това. Няма връзка в счетоводството между бракуваните стоки и тяхното приемо-получаване от ЕТ, след това от жалбоподателя при покупката от ЕТ. Няма документална обоснованост. Документацията трябва да е в счетоводството на жалбоподателя.

АДВ. В.: Можете ли да кажете кое лице е придобило тази стока, която е предмет на брака - ЕТ или дружеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Нямам никакви категорични доказателства да кажа кой е придобил стоката. Няма документални данни за това.

АДВ. В.: В тази връзка - по какъв начин е водено счетоводството? Водено ли е аналитично?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Аналитичното отчитане на стоките е водено със складова програма, но счетоводното отчитане на тяхното движение е водено по определени показатели за групи стоки, т.е. персонално за всяка стока в дружеството на жалбоподателя няма аналитично отчитане.

 АДВ. В.: Липсата на тази отчетност ли Ви затруднява да се определи кой е ползвал данъчния кредит?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да. Към края на 2008 г., когато е станало придобиването, той е имал налични стоки в размер около 182 хиляди лева, което се вижда от неговите счетоводни регистри – на стр.3 е написано. Имал е налични стоки в размер на около 184 хиляди лева в началото на годината, а в края на годината са станали около 182 хиляди лева.

АДВ. Ж.: Дали се касае за техническа грешка – на стр.5, отговора Ви на въпрос 3.1 - дали имате предвид стоките за брак към 30.09.2016 г., а сте посочили 30.06.2016 г. Същото е на стр.3 трето изречение от горе в заключението - да кажете кой е месецът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Към 31.12.2016 г. е единият протокол, другият е към 14.10.2016 г.

АДВ. Ж.: 14.10.2016 г. е описано. Във въпрос 3 сте посочили видът, количеството и цената, и са посочени дати 31.12.2015 г. и 30.06.2016 г., дали е техническа грешка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Техническа грешка е. Датата трябва да бъде 30.09.2016 г.

АДВ. Ж.: На стр.6, когато отговаряте на въпрос 3.2, последният абзац, сте посочили: „…съставени са приемно-предавателни протоколи от 08.01.2016 г. и от 11.09.2016 г.“. Това 11.09.2016  г. ли е или 11.10.2016 г.? Понеже горе посочвате друга дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: 11.10.2016 г. трябва да бъде.

АДВ. Ж.:  На стр.6 ги изброявате, аз за това Ви питах.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: На 13.10.2016 г. На тази дата е направен приемно-предавателният протокол за предаване на 11.10.2016 г. Трябва да бъде 11.10.2016 г. На стр.6 – съставени са приемно-предавателни протоколи, не 11.09.2016 г., а трябва да бъде 11.10.2016 г.

АДВ. Ж.: На въпрос 3 сте посочили всички документи за съставяне на брака. Къде ги видяхте тези документи? Налични ли са по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В счетоводството на жалбоподателя ги видях.

АДВ. Ж.: В отговора Ви на въпрос 3, че са пазени в значителна степен при нормите на законодателството за бракуване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Никъде няма изчерпателно изброяване на всички процедури, които се извършват при едно бракуване, за да мога да отговоря, че 100% правилно е извършено бракуването. Основните процедури по бракуване са спазени: има заповед за инвентаризация в края на годината и двата пъти. Назначена е комисия по инвентаризацията със задача да се произнесе за стоките. Комисията е прегледала извършената инвентаризация и се е произнесла по съставяне на описите за стоките, които подлежат на бракуване. Съставени са и някакви протоколи за предаване на бракуваната стока за ликвидация. Едната стока е предадена в животновъдно стопанство. За другата стока има служебна бележка от кмета на село близо до Сливен като удостоверява, че действително са изхвърлени на сметището на селото някакви бракувани стоки.  Хранителните стоки  са ликвидирани в животновъдното стопанство. Останалите не са конкретизирани за сметището. Изхвърлени са в сметището на село Г., близо до Сливен.

АДВ.Ж.: Стоките са минерална вода, алкохол. Алкохолът ли е изхвърлен? Това ли е в протоколите за брак?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Документите са съставени, подписани, няма как да проверя. Както са ми били представени, това съм видял. Процедурата по бракуване е спазена. В конкретния случай не мога да кажа кога е бил срокът на годност на тези стоки, които са бракуване. Не може да се проследи по никакъв начин придобиването на всяка една конкретна стока на кого е връчена, кога е прехвърлена на приобретателя. Не може да се каже кога са придобити и кога прехвърлени.

АДВ. В.: Задължително ли е било, имало ли е нормативни изисквания счетоводството да се води аналитично?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да. Законът за счетоводството изисква аналитично, синтетично и хронологично записване. Водят се такива сметки. Не съм проверявал цялото счетоводство на жалбоподателя, за да кажа как е водено. В случая е прекъсната връзката между отчитането на складовите наличности със складовата програма и счетоводното им отчитане в счетоводната програма. Това е констатирано и от ревизията.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Какви документи Ви бяха представени от жалбоподателя, които не бяха представени по делото, за да изготвите експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:  Описал съм всички документи в експертизата.

АДВ. В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.К. по възложената и изготвена съдебно-счетоводна експертиза.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /300 лева/.

 

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Искам да кажа, че въпросът ми във връзка с въпрос 3, вещото лице е изброило на стр. 2 от Заповед за инвентаризация № 24/10.12.2015  г. до на стр. 3- служебна бележка от кметство Г. - тези документи не са представени в хода на ревизията, а явно са представени само на вещото лице от жалбоподателя, като изключение правят само протокол за брак на „Котавови“ ООД към 31.12.2015 г. на обща стойност 77831,55 лева и протокол за брак на „Котавови“ ООД към 30.09.2016 г., които са представени в хода на ревизията. Всички останали са представени само на вещото лице. Не са представени нито в хода на ревизията, нито в хода на обжалването, но лицето е представило съвсем други доказателства. В тази връзка моля да задължите ответната страна - жалбоподателя да представи заверени копия на тези документи и да вземем становище по тях.

АДВ. В.: Давам преценката на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Служебната бележка от кметството на с.Г. е от 2017 г.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 1-месечен срок, считано от днес, да представи документите, посочени на стр.2 и 3 от заключението на вещото лице К., с изключение на протоколи за брак на „Котавови“ ООД към 31.12.2015 г. на обща стойност 77831,55 лева, и протокол за брак на „Котавови“ ООД към 30.9.2016, които са представени в хода на ревизията.

След постъпване на документите в деловодството на Административен съд Бургас, ДА СЕ УВЕДОМИ ответната страна.

 

        

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  15.02.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: