ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Котавови“ ООД, редовно призован, се  представлява от адв. В.– БАК, преупълномощена от адв. С.Е., c пълномощно на лист 816 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В изпълнение на определение на съда, дадено в открито съдебно заседание на 11.12.2017г., съдът ДОКЛАДВА постъпили извън определения 1-месечен срок с вх. №1533/06.02.2018г. доказателства, представени от жалбоподателя.

 

Становище на страните по така представените доказателства:

         АДВ. В.: Да се приемат.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Освен тези доказателства, в заключението на вещото лице са изброени и други, които не видях да са представени. Протоколите за брак ги има в преписката. На стр.2 от заключението на вещото лице – е цитиран Приемно-предавателен протокол от 08.01.2016т г. и опис на бракувани стоки от 11.01.2016 г., които не са представени. На стр.3 липсва Приемно-предавателен протокол от 11.10.2016 г. и опис на бракувани стоки нехранителни от 14.10.2016 г. Ако съдът приеме за нужно документите да бъдат представени, моля тези, които са входирани на 06.02.2018 г. да не бъдат приети в днешното съдебно заседание, като ми се даде възможност след представяне от така посочените в заключението и непредставени от жалбоподателя доказателства, да изразя общо становище в указан от съда срок преди съдебното заседание, за да може ответната страна да се запознае със становището ми. Нямам други доказателствени искания, освен представянето на посочените по-горе документи.

         Освен това липсват Оборотна ведомост на „Котавови” ООД за 2009 г., за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Главната книга на „Котавови” ООД също не е представена за 2009 г., както и Извлечение от Главна книга за кореспонденции на сметка 3041 стоки на склад за 2009 г., аналитично ведомост 3041 Стоки на склад за 2009 г.

 

         АДВ. В.: Моля да предоставите срок, в който да представя посочените от ответника документи, които липсват.

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по направеното доказателствено искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 10-дневен срок, считано от днес, да представи следните доказателства: Приемно-предавателен протокол от 08.01.2016т г., Опис на бракувани стоки от 11.01.2016 г., Приемно-предавателен протокол от 11.10.2016 г. и Опис на бракувани стоки нехранителни от 14.10.2016 г., които са представени в хода на ревизията, както и Оборотна ведомост на „Котавови” ООД за 2009 г., за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., Главната книга на „Котавови” ООД за 2009 г., Извлечение от Главна книга за кореспонденции на сметка 3041 стоки на склад за 2009 г., аналитично ведомост 3041 Стоки на склад за 2009 г.

След представяне на доказателствата ДА СЕ УВЕДОМИ ответника за изразяване на становище.

 

За събирането на доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  31.05.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: