ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2163 по описа за 2016 година.

 

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд строй инвест 2011“ ООД се явява адвокат Н..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М..

Явява се вещото лице инж.С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.С.Р., 65, българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Р.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице Р. на въпросите на адвокат Н.: По отношение на посочените в заключение цени на имоти, това са крайни цени, предполагам с ДДС. Взети са от Службите по вписвания към съответния Районен съд Бургас и Районен съд Поморие. Задачата на експертизата беше да опише реално сключени сделки и това е описано в заключението. Според мен, това е пазарна оценка, защото така е записано в нотариалния акт. Според мен в нотариалните актове имотите се пишат по стойност. Според моята оценка е това, но не мога да кажа, че това е пазарната цена, на която се продават имоти, пазарната цена, описана в сделките. Това е цената, която страните са обявили.

Вещото лице Р. на въпросите на юрисконсулт М.: Определената стойност на всеки един от апартаментите, която е описана в заключението на стр. 14, в табличен вид, където са описани стойностите на отделния недвижим имот, това е цената на квадратен метър. Цена, която е взета от реално сключени сделки, но само на застроената площ на описаните в заключението имоти и за това в заключението е посочена стойността на отделните апартаменти, които също са по застроена площ. При проучването за изготвяне на заключението, информацията, която получаваме от Службата по вписвания, я качват на флашка, качват всички констатирани актове и оттам се подбират имотите по местонахождение за кв.Сарафов и за гр.Поморие. Подбират се имоти, които са близки до оценявания имот, в същия квартал или за гр.Поморие, на първа линия до морето. В Службата по вписвания цената на квадратен метър е без общите части. И в цената на апартамента е без общите части. След като се намерят сходни имоти, се прави справка пак в Службата по вписвания и оттам предоставят данните от самите нотариални актове, само площта на имотите или данните, които са описани в техния входящ регистър. В нотариалния акт би трябвало да са описани и общите части, но информацията, която се получава за пазарна и данъчна оценка, се получава устно от Службата по вписвания и тя е за цената по нотариалния акт. Това е пълната цена, със съответните общи части. Общите части са включени в крайната цена. За това единичната цена, която е посочена в нотариалния акт, съм посочила за застроената площ на апартамента, но тя включва и общите части. Крайната цена, дадена ми от Службата по вписвания, се дели на застроената площ, като може да има малка разлика, когато в площта са включени общите части.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице инж. С.Р. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300лв. платими от предварително внесения депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 100лв. в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Н.: Моля да ми дадете възможност с писмена молба да конкретизирам въпрос към съдебна експертиза, касаещ изчисляване на нетните цени на апартаментите.

Юрисконсулт М.: Оспорвам така представената експертиза, в частта и на таблицата на стр. 14, тъй като считам, че вещото лице е следвало да прибави към нетната площ на апартаментите и тази на общите части, които са описани по единадесет нотариални акта, налични по делото. Представям копие от нотариален акт рег.№ 1161 от 28.05.2014, тъй като не е наличен в преписката. Няма да соча други доказателства на този етап.

 

СЪДЪТ намира представения от процесуалния представител на ответника нотариален акт за относим към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от пълномощника на ответната страна нотариален акт № 163 от 28.05.2014 г.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване на приетото в днешното съдебно заседание заключение, намира, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира посоченото доказателство. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 14.06. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя да конкретизира задачите към поисканата експертиза в 7-дн. срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: