ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети юли                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2163 по описа за 2016 година.

 

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд строй инвест 2011“ ООД се явява адвокат Н..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Н.: Представям молба с формулирани задачи към поисканата в предходното съдебно заседание съдебно-счетоводната експертиза. Не успях да представя същата в определения срок, поради отсъствието ми от страната.

Юрисконсулт М.: Нямам възражения относно експертизата. Не разбирам въпроса относно нетните и брутните приходи, ако може да се поясни.

Адвокат Н.: В предходното съдебно заседание вещото лице по допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза поясни, че това са крайни цени на продажби с включен ДДС. Нетни са без косвен данък, а брутни с косвен данък.

Юрисконсулт М.: Съдебно-счетоводната експертиза няма как да разбере дали цените са с включен ДДС, тъй като видно от представените нотариални актове сделките са сключени с чужденци и не е ясно дали в тази цена е включен ДДС.

Адвокат Н.: Доверителят ми е регистриран по ДДС и съответно продажбите му са с включен ДДС.

Юрисконсулт М.: А ако сделката е сключена с физическо лице, няма как да се установи от вещото лице, че цената е с включен ДДС.

Адвокат Н.: Дали аз съм регистрирана или не по ДДС, те са на едно ниво, ако аз продавам по ДДС, ще си включа ДДС в цената.

Юрисконсулт М.: Цените в ревизионния акт са без ДДС, а в настоящия случай повечето сделки са с физически лица.

Адвокат Н.: Поставила съм конкретен въпрос към вещото лице.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, намира направеното искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза за основателно, доколкото същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата от пълномощника на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Н.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.07.2017г. от 12.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: