ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми февруари                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2163 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд строй инвест 2011“ ООД се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от „Билд строй инвест 2011“ ООД против ревизионен акт № Р-02000215004665/14.01.2016г. издаден от В. Р.- началник на сектор и В. А.- гл.инспектор при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 259/27.10.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения ревизионен акт.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, посочени в нарочна молба, която представям. На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза. За момента няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото експертиза с посочените задачи ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в ревизионната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат  Н. задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Съобщава на страните, че вещото лице ще бъде определено, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.04.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: