ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2163 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.58 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд строй инвест 2011“ ООД се явява адвокат Н..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт М..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., на 53 г., българка, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт М.: Има два вида приходи- приходи от продажба на имоти, отразени в счетоводството на жалбоподателя и приходи, представляващи средни цени на имоти, близки до оценяваните, така както са посочени в съдебно-техническата експертиза, приета по делото, и по изчисления разликата между двете представлява финансов резултат. Нетните приходи са приходите без ДДС. В таблицата, в отговора на т.1, е посочено- едната колона е стойност по съдебно-техническата експертиза, другата е по стойност без ДДС.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 200 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе разликата от 100 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Оспорвам така приетото заключение по съдебно-счетоводната експертиза, като считам, че изчисленията в него са некоректни. Във връзка с приетите съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза, представям на съда две справки, изготвени от мен, където са посочени цените на недвижими имоти, които е ползвало вещото лице по съдебно-техническата експертиза и по сделките, които продавачът е било регистрирано по ЗДДС лице, а където продавач по сделката е физическо лице- съм оставил сумата без цифри. Представям ги като доказателство. Втората справка е сравнение между средни цени на 1кв.м. и тези които съм изготвил в справка 1, като там съм включил общите части на имотите, които вещото лице по съдебно-техническа експертиза не е взело предвид при определяне стойността на имотите. Относно подписване на документи с електронен подпис от служители на НАП, представям на оптичен носител, съдържащ ел.подписи на лицата, които са подписали ЗВР, РА и РД, които са в ЗИП файлове, както и писмо до директора на ОДОП Бургас от Борика- банкови услуги с изх.№ 785/05.09.2017г., ведно с пояснение от него, както и компютърни разпечатки на органите издали ЗВР, РА и РД.

Адвокат Н.: Ще оспоря вещественото доказателство, което е на компактдиск. Моля да не приемате вещественото доказателство, тъй като не е ясно неговото съдържание и ние, като страна в процеса, не можем да се запознаем с него.

Юрисконсулт М.: В компактдиска има четири файла, както и програма, която се инсталира за да се отворят файловете.

 

СЪДЪТ счита, че представените днес от ответната справки не представляват писмени доказателства относно фактите, предмет на доказване в настоящото производство, а тяхната интерпретация от пълномощника на ответника, поради което същите следва да бъдат приети само за сведение. Следва да се приемат също представените от ответната страна писмени доказателства, а именно писмо изх.№785/05.09.2017г. от БОРИКА АД до НАП, както и разпечатка от 23.08.2017г., както и да се приложи вещественото доказателство- компактдиск. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№785/05.09.2017г. от БОРИКА АД до НАП и разпечатка от 23.08.2017г.

ПРИЛАГА вещественото доказателство- компактдиск.

ПРИЕМА за сведение изготвените от юрисконсулт М. справка и сравнение между средните цени на квадратен метър.

 

СЪДЪТ постанови оглед на представеното веществено доказателство- компактдиск. След стартиране на компактдиска посредством съответното устройство се констатира, че за снемане на съдържащата се в него информация са необходими специални знания, с каквито съдът не разполага.

 

Адвокат Н.: Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт М.: И по други дела се представят такива компактдискове. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалба на моя доверител. Моля да съобразите доказателствата, събрани в хода на делото, ангажираните експертизи и кредитирате заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза в пълен вариант. Моля на доверителят ми да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение като отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 256 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 7-дневен срок  за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: