ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2163 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Ш., редовно уведомена, представлява се от адв.Т., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на СГКК-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

„КОНФИРМА” АД, редовно уведомена, се представлява от адв.М., която представя пълномощно;

 

П.Д.Ш., М.П.Ш., Д.К.Ш., С.К.Ш., Р.Г.Ш., Д.Г.Ш.-Н., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.      

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените доказателства. Няма да соча други.

 

         Адв.М.: Оспорвам изцяло жалбата. Представям писмено становище относно нейната неоснователност с копие за жалбоподателя.

         Считам, че жалбата е изцяло неоснователна. Касае се за влязло в сила решение за спор за материално право, при което дори не е необходимо да се извършва каквото и да е протоколиране и изготвяне на протокол за непълноти и грешки.

 

         Единият от аргументите в жалбата касае това, че не било влязло в сила Решение № 99 от 10.05.2013г. по гражданско дело № 681/2012г. на ВКС, тъй като има молба за отмяната му. Това, на което се позовават е извънреден способ иницииран от жалбоподателката за отмяна на влязлото в сила решение, който е приключил с отказ на ВКС, вписан в Службата по вписванията да допусне до разглеждане същата. В подкрепа на това представям съдебния акт – Определение № 68/18.02.2014г. на ВКС по гражданско дело № 447/2014г. и Определение № 553/15.07.2014г. на ВКС по частно гражданско дело № 2812/2014г.

 

         Считам, че за изясняване на спора следва да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото, а при необходимост и с тези по гражданско дело № 1148/2008г. на Районен съд-гр.Бургас, където е разрешен спора за имуществено право, както и с регулационния план на кв.173, зона „Д”, кв.”Меден рудник” и със скицата проект, въз основа на която е издадена процесната заповед, да отговори:

         Дали новонанесеният с процесната заповед поземлен имот 07079.671.620, който е отреден за „Конфирма” АД, е отразен въз основа на Решение № 99/10.05.2013г. на ВКС по гражданско дело № 681/2012г. и съответства ли на признатия със същото решение като собствен на „Конфирма” АД УПИ Х-247, кв.173 по регулационния план на гр.Бургас; дали проектът, който е одобрен с тази заповед, съответства на това решение.

         Предоставям на съда да прецени необходимостта от извършване на такава експертиза.

 

         Адв.Т.: Считам искането за извършване на съдебно-техническа експертиза за неотносимо към настоящото производство, тъй като в случая става въпрос за процесуални нарушения при издаването на заповедта. Основанията на „Конфирма” АД, че кадастралната карта била одобрена въз основа на влязло в сила решение, само че в този случай става въпрос за издаване на заповед преди редакцията на ЗКИР от 2014г. Още повече, видно от решението на ВКС, с което се уважава иск за собственост, става въпрос за имот с площ от 2458 кв.м., а със заповедта се нанася имот с различна площ.

 

         Адв.М.: Считам, че експертизата е абсолютно относима.

         По аргументите, които колегата излага:

         Първо: Самата съдебно-техническа експертиза ще установи, че нанесеният имот е идентичен с решението, т.е., това, което се спори в жалбата дали е така или не.

         Второ: Твърдението, че жалбата се основава само на процесуално нарушение е вярно. Първо - твърди се неидентичност на имотите, които са нанесени и второ – това, че не е подписан от страна на жалбоподателката протокол за непълноти и грешки се дължи именно на редакцията на закона и Наредба № 3/2005г. към момента на издаването на заповедта, тъй като същата се издава на основание именно влязло в сила съдебно решение, с което е разрешен имуществен спор и когато се издава в изпълнение на това съдебно решение, редакцията на чл.62, ал.5 от Наредба № 3 не изисква, а изрично предвижда, че не се подписва такъв акт за непълноти и грешки.

         В този смисъл, освен процесуално нарушение, се сочи и проблем за  наличие на идентичност на имоти, за който считам, че трябва да се произнесе експерт.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ на съда представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на заинтересованата страна два броя съдебни актове, постановени от ВКС Определение № 68/18.02.2014г. на ВКС по гражданско дело № 447/2014г. и Определение № 553/15.07.2014г. на ВКС по частно гражданско дело № 2812/2014г.

 

 

Направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане от пълномощника на заинтересованата страна за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, съдът намира за неоснователно, като с оглед предмета на настоящия съдебен процес съдът счита, че не е налице процесуална необходимост от назначаване на исканата експертиза и правният спор би могъл да бъде разрешен въз основа на наличните по делото доказателства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на заинтересованата страна „Конфирма” АД за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Т.: Моля да уважите жалбата на Г.Ш. против заповедта на началника на СГКК-гр.Бургас за изменение на кадастралната карта. Същата е издадена при наличие на процесуално нарушение на правилата за издаване на заповедта, тъй като тя не е издадена в изпълнение на цитираното съдебно решение. Видно от диспозитива на самото решение „Конфирма” АД е призната за собственик на имот с площ от 2458 кв.м., а съгласно оспорваната заповед същите са нанесени като собственици на имот с площ от 1878 кв.м. Очевидно е, че няма как да става въпрос за един и същи имот. В този смисъл заповедта не отразява съдебното решение. Същата е издадена преди редакцията на ЗКИР от 2014г., която дава право да бъде извършено изменение без съгласие на заинтересовани страни.

 

Адв.М.: Моля да оставите без уважение жалбата на Г.Ш. и потвърдите оспорената заповед. Поддържам становището, което в писмен вид депозирах в днешно съдебно заседание. Касае се за заповед, която е издадена именно на основание съдебно решение след 5-годишни дела, приключил съдебен спор по окончателен начин с решение на ВКС по гражданско дело № 681/2012г., надлежно вписано в имотния регистър. Това решение по смисъла и на чл.52, ал.2 и ал.3 от ЗКИР, което съгласно същият закон в тогавашната му редакция, както и съгласно Наредба № 3/2005г., Агенцията е длъжна и обвързана да съобрази без да изготвя дори актове за непълноти и грешки. В този смисъл са както и цитираните чл.57, т..8 и т.10,  така и чл.62, ал.5 от същата Наредба. В жалбата има намек, че има несъответствие между Наредба и Закон, като трайната съдебна практика на ВАС приема, че това несъответствие само касае случаите, когато се нанася регулация на КК, но не и когато се изпълнява съдебно решение. Тогава Агенцията е обвързана да приеме приключилия съдебен спор.

Що се отнася до съответствието на имота с решението, разликите в квадратурата, по никакъв начин с твърдения само не могат да бъдат основания за оборване на заповедта.

В този смисъл моля да оставите без уважение жалбата, като имате предвид, че инициираното производство по нейната отмяна като извънреден способ също е приключило неуспешно, а и по принцип то не би могло да събори силата на присъдено нещо със съдебен акт, с който е разрешен спора.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото, за което представям по списък, ведно с доказателства за тяхното извършване.

 

Адв.Т.: Оспорвам размера на адвокатското възнаграждение, като считам, че е прекомерен с оглед фактическата и правна сложност на делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: