ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2162 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агро кепитъл 2011“ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  директор на Дирекция „ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Агро кепитъл 2011“ЕООД против ревизионен акт  №0216007047/16.05.2017г. издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, частично потвърден с решение №164/14.07.2017г. от директора на Дирекция „ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас, а именно за задължения  за корпоративен данък по ЗДДФЛ за 2012г. и 2013година.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства. Представям и моля да приемете като доказателства по делото   удостоверения по чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП върху хартиен носител за валидността на електронните подписи. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от уведомяването  да изрази становище по представените доказателства, респ. да направи доказателствени искания, като при липса на такива в указания срок, делото ще бъде приключено съобразно наличните и приложени доказателства.

С оглед на горното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018година от 13.30 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати съобщението на жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание  указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.07 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: