ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2162 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.    

          ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район - Бургас, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

          Явява се вещото лице арх. В.Д.. 

 

          По хода на делото:

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против Заповед № ДК-02-БС-21/18.05.2009г. на началника на РДНСК-Бургас, за премахване на незаконен строеж „Канализация за отпадни води от жилищна сграда в УПИ ХІV-8042 до канализационна шахта пред имот пл.№ 8043, м. „Аклади“, по плана на с. Черноморец, община Созопол.

Предходното открито съдебно заседание на 21.03.2017 г. беше отложено за извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице Д., която е изготвена и представена по делото в срок.

Съдът даде възможност на жалбоподателя да доведе за днешно съдебно заседание допуснатия до разпит свидетел.

 

 АДВ. С.: Водим свидетеля. Той се намира пред съдебната зала, но нека първо да изслушаме вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не се противопоставям.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му както следва:

арх. В.Й.Д. – ** г., български гражданин, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: От отговора на въпрос № 1 от заключението разбирам, че тази документация, която сте приложила към заключението е това, което сте взели от общината, а задачата беше да се извърши проверка във фирма „Аклади“. Имали ли сте достъп до документацията в „Аклади“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямах възможност да извърша проверка във фирма „Аклади“, защото не можах да открия техен офис.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че заключението на вещото лице В.Д. е всеобхватно, пълно и обосновано, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. В.Д. по извършената съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 350 лв. на 16.05.2017 г.)

 

Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната зала допуснатия до разпит свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

М.И. М. – ** години, български гражданин, неженен, неосъждан, син на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: Бях технически ръководител на фирма „Болгарика“ ООД при строежа в местността „Аклади“ – Червенка, гр. Черноморец през 2006-2007 г.

 

АДВ. С.: Г-н Съдия, може ли да предявим на свидетеля Приложение № 1 от заключението на вещото лице, за да отговори на моите въпроси?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Приложение № 1.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: По време на изграждането на сградата, канализационното отклонение от имота към уличната канализация, това ли е което е отбелязано с черен флумастер? Горе-долу каква дължина е?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да, това е канализационното отклонение на скицата на вещото лице – горе, вляво.

Дължината на сградното отклонение е около 10-12 метра. Това беше най-близката шахта.

Това канализационно отклонение е изградено от фирма „Аклади“. Ние от фирма „Аклади“ купихме право за присъединяваме към канализационното отклонение.

Тогава трасето се водеше по друг начин, докато строяха. Горе се движеше по цялата улица на север и и се пускаше западно от очертания в синьо имот.

Имахме уговорка с фирма „Аклади“ канализационната връзка, която ние направихме, да се отрази в проектната документация. По това време шахтата, в която беше включена канализационната връзка вече съществуваше. Цялата връзка беше изградена.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Вие сте технически ръководител на кой обект?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Бях технически ръководител на сградата на „Болгарика“ ООД.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

АДВ. С.: Във връзка със заключението на съдебно-техническата експертиза и от отговорите на разпитания свидетел, аз ще моля почитаемия съд на основание чл. 192 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, да изиска от трето неучастващо по делото лице – „Аклади“ ООД представяне на проектна одобрена документация, в т.ч. и екзекутивна такава относно съществуващото канализационно отклонение, предмет на оспорената заповед, както и съществуващата канализационна инсталация, улична канализационна инсталация в близост до процесното отклонение. С тези доказателства целим да установим по делото именно заявеното от нас обстоятелство, че на базата на тази приложена по делото декларация-съгласие, „Аклади“ ООД се е ангажирало така изпълнената и предмет на разпоредено премахване на канализационна връзка да бъде отразена в проектната документация, с която се е изпълнявала уличната канализация. В хода на изпълнението, като преработка по време на строителството, тази канализационна връзка в съответната шахта твърдим, че е отразена като екзекутив. Аз ще представя нарочна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз се противопоставям по така направеното доказателствено искане, тъй като документите поискани от процесуалния представител на жалбоподателя - одобрени инвестиционни проекти, екзекутив, същите се съхраняват в община Созопол. Ако допуснете това искане считам, че следва да бъдат изискани от гл. архитект на Община Созопол, тъй като там се съхраняват одобрените инвестиционни проекти и екзекутиви.

АДВ.С.: Съгласен съм да не бъдат изискани само от фирма „Аклади“, а и от Община Созопол.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам.

 

Съдът, с оглед направеното искане на жалбоподателя намери, че следва да му се издаде съдебно удостоверение, което да му послужи пред Община Созопол за снабдяването му с препис от търсените проекти, както и да се издаде такова съдебно удостоверение за пред „Аклади“ ООД.

Предвид горното, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДОПУСКА издаването на посочените по-горе съдебни удостоверения на жалбоподателя, като му ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ да изготви проект за същите.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2017 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.56 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: