ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2162 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район - Бургас, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

         

          По хода на делото:

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу заповед № ДК-02-БС-21/18.05.2009г. на началника на РДНСК-Бургас, за премахване на незаконен строеж „Канализация за отпадни води от жилищна сграда в УПИ ХІV-8042 до канализационна шахта пред имот пл. № 8043, местността „Аклади“, по плана на гр. Черноморец, община Созопол.

В предходното открито съдебно заседание на 16.05.2017 г., съдът допусна издаването на две съдебни удостоверения на жалбоподателя, които бяха получени от него почти месец след заседанието.

Вчера постъпи писмо от Община Созопол с представено към него писмено доказателство Приложение № 7.

 

АДВ. С.: Представям издаденото съдебно удостоверение с поставен печат на община Созопол, че същото е входирано с вх. № 7-11-03-116/22.06.2017 г.

По отношение на съдебното удостоверение, което следваше да входираме пред „Аклади“ ООД, след разговор с клиента ми, същият ми отговори, че деловодството на адреса на седалището на „Аклади“ ООД не е работило миналата седмица. Днес ще бъде входирано, тъй като деловодителят е отсъствал и не е бил на работа. Следва и по отношение на съдебното удостоверение на община Созопол повторно да направя запитване, за да ми бъде отговорено на въпросите, които са поставени в съдебното удостоверение, тъй като не съм получил информация за тях.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз не възразявам да бъде прието по делото представеното от община Созопол Приложение № 7. Считам, че същото е представено в кориците по делото. До настоящия момент ако инвестиционните проекти, строителни книжа, в т.ч. разрешение за строеж бяха налични в община Созопол, то същите щяха да бъдат представени с настоящия документ. Видно е, че наличната документация в Община Созопол относно процесното строителство, е единствено представеното Приложение № 7. В тази връзка, моля да приключите събирането на доказателствата.

АДВ. С.: Миналата седмица беше блокиран Търговския регистър. Това е седмицата преди да представя проект на съответното съдебно удостоверение и поради това се получи забавянето от моя страна.

 

          Съдът счете, че е нужно да даде последна възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на тезите си, като се отложи делото за следващо съдебно заседание, което да бъде проведено на последната възможна дата предвид съдебната ваканция.

 

          Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, да ангажира доказателства в срок до следващо съдебно заседание.

 

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2017 г. от 10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: