ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2162 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.      

          ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район - Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

          Не се явява вещото лице. 

 

          По хода на делото:

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

Производството е образувано по жалба срещу заповед № ДК-02-БС-21/18.05.2009г. на началника на РДНСК-Бургас, за премахване на незаконен строеж „Канализация за отпадни води от жилищна сграда в УПИ ХІV-8042 до канализационна шахта пред имот пл.№ 8043, м. „Аклади“, по плана на с.Черноморец, община Созопол.

В предходното открито съдебно заседание на 17.01.2017г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице Д., която не е изготвена и представена по делото.

От Община Созопол е представен изисканият Акт обр. 15. Беше допуснат до разпит и един свидетел в условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

Вчера постъпи молба от вещото лице Д. за отлагане на делото поради неизготвяне на заключението, тъй като за изготвянето му е необходимо предоставяне на информация от община Созопол, РДНСК – Бургас и от лица, които не са страни по делото, поради което е затруднена в издирване на същата информация.

 

АДВ. С.: Свидетелят, който беше допуснат до разпит в предходно съдебно заседание е възпрепятстван да се яви в днешно съдебно заседание, тъй като е заминал да работи в Германия, поради което моля да бъде уважено искането ни за следващо съдебно заседание да бъде изслушан свидетеля, когато ще бъде изготвена и изслушана експертизата.

Да се приеме изпратения Акт обр. 15.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза. Предвид факта, че е допуснат до разпит свидетел, поискан от процесуалния представител на жалбоподателя, моля да се даде възможност същия да бъде изслушан в следващо съдебно заседание.

Да се приеме изпратения Акт обр. 15.

 

Предвид неизготвяне на експертизата и искането на жалбоподателя за възможност за изслушване на допуснатия до разпит свидетел, както и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратения от община Созопол Констативен акт обр. 15 от 15.01.2007 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да извърши допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да доведе за следващо съдебно заседание допуснатия до разпит свидетел.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2017 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.38 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: