ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2162 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:58 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район - Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

     Производството е образувано по жалба срещу заповед № ДК-02-БС-21/18.05.2009г. на началника на РДНСК-Бургас, за премахване на незаконен строеж „Канализация за отпадни води от жилищна сграда в УПИ ХІV-8042 до канализационна шахта пред имот пл.№ 8043, м. „Аклади“, по плана на с. Черноморец, община Созопол.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

          АДВ. С.: Поддържаме жалбата. 

Имаме доказателствено искане, което сме обективирали в писмена молба, която представям в днешно съдено заседание. Представяме и два броя доказателства във връзка със заявеното в молбата доказателствено искане. Първото ни доказателствено искане е за установяване законосъобразността на процесната канализационна връзка и второто е за установяване кой е извършител на строителството и времето на изпълнение на канализационната връзка.

По отношение на първото ни доказателствено искане сме обективирали искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза и моля да приемете представените към молбата доказателства, от които ще се ползваме.  Относно първото ни доказателствено искане, тъй като се захранват от съществуващата канализационна мрежа на с. Черноморец и заинтересована страна се явява община Созопол, в тази връзка е обективирано искането да се назначи съдебно-техническата експертиза, за да се установи времето на реализиране на канализационна мрежа на с. Черноморец и съответната документация. Ние не сме възложители на проектната документация и няма как да я представим.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми господин председател, оспорвам жалбата като неоснователна. 

Моля да приемете представената административна преписка по издаване на процесната заповед. Считам, че представеното в днешно съдебно заседание разрешение за ползване е неотносимо към правния спор, тъй като безспорно от самото наименование се установява, че същото касае друг строеж, а именно външни „ВиК“ връзки.

Не се противопоставяме на направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

         

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

          ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения въпрос от адв. С. в нарочната писмена молба след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

          Експертизата да се извърши от вещото лице арх. В.Д..

          ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи заверен препис от Акт обр. 15, съхраняван по преписката, по която е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 11/29.01.2007 г. на Гл. архитект на Община Созопол.

          ДОПУСКА до разпит в качеството му на свидетел лицето М.И. М. при условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.03.2017 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: