ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

Заинтересованата страна „САЮК“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Да груп“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Н.Г.З., Г.К.П., С.Г.М., В.А.Е., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., С.С.Л., Х.А.Д., С.В.П., С.Е.Р., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., М.Н.Ш. и Л.М.К. и В.Х.М. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от „Виксън инвест“ ЕООД против заповед № ДК-10-ЮИР-45/20.09.2016г. на началника на РДНСК ЮИР Бургас, с която е отменено като нищожно издаденото от гл.архитект на община Несебър разрешение за строеж № 11/10.03.2005г. за жилищна сграда за сезонно ползване с обществена част“, подобект блок А, находящ се в УПИ І-общ., кв.95 „а“ по плана на гр. Несебър, ведно с одобрените на 09.03.2005г. инвестиционни проекти, по протест изх.№ 7070/15 от 10.12.2015г. на Окръжна прокуратура Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото има направено искане за спиране на настоящото производство.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам направеното процесуално искане за прилагане на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК по изложените мотиви. Факт е, че Върховен административен съд не се е произнесъл по поставения тълкувателен въпрос.

По същество поддържам жалбата срещу заповедта, като твърдим, че при издаването ѝ са допуснати всички пороци посочени в жалбата като незаконосъобразност и такива за нарушение на материалния закон. Ние считаме, че дори да са допуснати твърдяните в заповедта нарушения, то те не са такива, които да обуславят нищожност на строителните книжа, да бъдат лишени от законово основание. Представям едно допълнително становище, както и правя две доказателствени искания.

Ние твърдим, че издадените строителни книжа съответстват на одобрения през м.май 2004г. ПУП-ПРЗ, а строителните книжата са от м.март 2009г. и следват по предназначение и по показатели утвърдения ПУП. Твърдим, че не следва да се разглеждат доводите досежно това кой е възложител, тъй като не са предмет на преценка. Строителните книжа представят неотменен нотариален акт за придобиване правото за строеж. Във връзка с твърдение за липса на становище по чл. 141, ал.1, т.4 от ЗУТ ви представям едно писмо от 19.12.2011г. на директора на РИОСВ, с което се потвърждава наличие на друго подобно от 2005г., макар и няколко месеца след издаване на строителните книжа и се заявява, че липсват основания по специалния ЗБР да се извършва оценка с доклад.

Ние имаме становище по чл.143, ал.1, т.4 от ЗУТ, което макар и последващо сочи на наличието на предпоставки имота да бъде застрояван. Защото ВАС казва, че строителните книжа са нищожни, като няма утвърден ПУП. Ние имаме ПУП, който е влязъл в сила.

Ще ви моля да изискате от главния архитект на община Несебър цялата документация, която е внесена във връзка с издаването на строителното разрешение по подаденото заявлението, както и цялата документация по одобряването на проекта и издаването на разрешението за строеж, към нея би трябвало да бъде приложена визата. Да се приложи и заповедта, с графичната част за ПУП за 2004г., макар че ответникът не твърди, че сме се отклонили, ние сме го спазили.

Излагам тези две тези и това е доказателственото ми искане - да се приложи цялата преписка на главния архитект на общината. Представям писмено становище.

Ако ВАС се произнесе с тълкувателното си решение, че този 15-дневен срок е задължителен и преклузивен, трябва да преценим дали административният орган се е произнесъл в този срок.

Има твърдения в заповедта за неотчитане на наличието на дюни. Ние твърдим, че следва да се прилага законодателството към 2005г. Към този момент и в ЗУЧК, и в ЗБР становището относно наличие на дюни не се е искало и не се е издавало. Специализирана карта няма към 2004 – 2005 г., ако спорим, че има такава карта, то административния орган следва да я представи.

Ние твърдим, че има одобрен ПУП, има разрешение за строеж..

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Противопоставям се по направено искане за спиране на настоящото дело, с оглед и практиката на ВАС. Поддържам становището, че искането за спиране при наличие на висящ спор относно тълкувателно дело № 4 може да бъде направено в касационно производство. В тази връзка моля да приемете за сведение определение № 2033/17.02.2017г. на ВАС по идентичен случай.

На следващо място не се противопоставям на направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на преписката от община Несебър, като моля да не приемете като писмено доказателство писмо с изх. № 6342/19.12.2011г. тъй като считам, че същото макар и издадено в потвърждение на предходно писмо от 30.08.2005г. е ирелевантно за спора, тъй като процесното разрешението за строеж, което е обявено за нищожно, е издадено на 10.03.2005г. В тази връзка представените писма са неотносими, тъй като разпоредбата на чл. 143, ал.1 т.4 от ЗУТ изисква представяне на становище от компетентните органи към момента на одобряване на инвестиционния проект и в този случай е видно, че към момента на одобряване на инвестиционните проекти, но и към датата на издаване на обявеното за нищожно разрешение на строеж такова становище от компетентния орган не е налично.

На следващо място заповедта е издадена в законоустановения 15-дневен срок. Вярно е, че протестът на Окръжна прокуратура Бургас е с дата доста по-ранна, но преписката е окомплектована на доста по-късен етап и в тази връзка заповедта е издадена именно в изпълнение на нормата на чл.216, ал.7 от ЗУТ в 15-дневния срок от окомплектоване на преписката.

Моля да задължите Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да представят специализираните карти и регистъра на дюните, касаеща процесния имот.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете всички приложени доказателства. По направеното искане за спиране и предвид практиката на настоящият съд и тази на ВАС - предоставям преценката на съдията-докладчик.

Преписката е представена след 9 месеца, с оглед на което считам, че е извън обхвата на процесуалната норма.

Не възразявам на направените доказателствени искания.

 

По искането за спиране на производството съдът счита, че с оглед съблюдаване принципа за бързина и процесуална икономия и предвид направените в днешното съдебно заседание множество искания за събиране на доказателства, на този етап от спора следва да се отложи произнасянето по това искане.

След справка в електронния сайт на ВАС, настоящият състав установи, че по тълкувателно дело № 4/2016г. на 20.06.2017г. е проведено заседание, протоколът от което не е публикуван. Категорично по делото няма произнасяне, но същевременно производството се развива и съдът счита, че ако настоящото съдебно производство бъде спряно сега, това допълнително ще забави разглеждането и решаването на спора. За това и с оглед съблюдаване принципа за бързина и процесуална икономия, следва да се пристъпи според съда, към събиране на относими и допустими по спора доказателства, а след приключването на дейността по събиране на доказателства, следва да се простави на разглеждане направеното от жалбоподателя искане за спиране на производството до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2016г. на ВАС, в случай, че към този следващ момент на развитие на настоящото дело все още няма постановено решение по тълкувателното дело.

По повод становищата на страните във връзка с фактите по настоящото дело, които имат отношение към двата въпроса, разглеждани по тълкувателното дело, съдът указва, че от събраните доказателства, представени от административния орган се установява, че община Несебър е изпратила за първи път цялата преписка по издаване на разрешението за строеж на 10.08.2016г. и съгласно входящият регистър на РДНСК същата преписка е получена на 11.08.2016г. (л.60), а заповедта е издадена 40 дни по-късно на 20.09.2016г. Сезирането от страна на прокуратурата е направено много по-рано от датите, които бяха посочени.

По възражението на ответника относно представеното от жалбоподателя писмо изх. № 6342/19.12.2011г. на директора на РИОСВ Бургас, съдът счита, че аргументите на ответника касаят съществото на спора, а съдържанието на писмото сочи, че изложените в него факти са относими към разглеждането на делото. Самият пълномощник на жалбоподателя, представил писмото, заяви, че то е последващо издаването на разрешението за строеж, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника за неприемането като доказателство по делото на писмо изх. № 6342/19.12.2011г. на директора на РИОСВ Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх. № 6342/19.12.2011г. на директора на РИОСВ Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА главният архитект на община Несебър, в едномесечен срок от съобщаването, да представи по делото административната преписка по одобряването на инвестиционен проект и издаване на процесното разрешение за строеж № 11/10.03.2005г.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Несебър, в същия срок, да представи по делото заповедта, в това число и нейната графична част, с която е одобрено изменение на действащия ПУП, който е предшествал и послужил за основание за издаване на разрешен за строеж № 11/10.03.2005г.

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София, в едномесечен срок, да представи по делото заверено копие от специализирана карта и регистър към нея на дюнните образувания, в частта относно имот с идентификатор 51500.502.800 по КК на Несебър (стар идентификационен парцел І, кв. 95а, по действащия ПУП-ПРЗ ).

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на задължените лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.16 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: