ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А. и П.А., гл.експерт в отдел „Правно-норамтивно обслужване“ при Дирекция „Строителен и устройствен контрол при ДНСК София.

Заинтересованата страна „САЮК“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Да груп“ ЕООД, нередовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

Заинтересованите страни Г.К.П., С.Г.М., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., Х.А.Д., С.В.П., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованите страни В.Х.М., В.А.Е., Н.Г.З., С.С.Л.,, С.Е.Р. и М.Н.Ш., нередовно призовани, не се явяват и не се представляват.и ДА груп.

Заинтересованата страна ЕТ „ИППДП д-р Д. П.“, нередовно призован, е депозирал молба на 23.03.2017г., в която е заявил, че въпросния притежаван от него обособен самостоятелен обект е продаден на Л.М.К. на 08.01.2015г. Към молбата е приложена справка от Служба по вписванията Несебър, по отношение на eдноличния търговец, от която се установява, че покупко-продажбата, описана в молбата, е била вписана в Службата по вписвания на 08.01.2015г. и купувач на имота в гр.Несебър, ул. И. В.* е Л.М.К..

Съдът с разпореждане е изискал справка от Национална база данни „Население“ за адреса на лицето. От справката се установява, че Л.М.К. няма регистриран адрес в Република България.

 

С оглед подадената молба от ЕТ „ИППДП д-р Д. П.“ и приложените към нея доказателства, както и предвид извършената справка от Национална база данни „Население“, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка за призована ЕТ „ИППДП д-р Д. П.“ и на негово място КОНСТИТУИРА Л.М.К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – С оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, моля да не се дава ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да не се дава ход на делото, с оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на жалбоподателя, с което иска да бъде спряно настоящото производство до приключване на Тълкувателно дело №4/2016г. по описа на ВАС.

 

По хода на делото съдът счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото доказателства за платена такса за публикуване на съобщение в Държавен вестник по отношение призоваването на заинтересованите лица Л.М.К. и Н.Г.З., за които по делото са събрани данни, че нямат регистриран в Република България адрес.

Лицата В.Х.М., В.А.Е., С.С.Л., С.Е.Р. и М.Н.Ш. да бъдат призовани на адресите, за които вече по делото са постъпили справки от Национална база данни „Население“.

По отношение на заинтересованата страна „Да груп“ ЕООД, съдът е изпратил съобщение на адреса вписан в Търговския регистър като седалище и адрес на управление на търговеца и оттам се е върнало отбелязване, че на този адрес няма такова дружество въпреки, че в актуална справка от Търговския регистър от средата на м.март тази година, продължава да е вписан адресът, на който е търсен търговеца и в Търговския регистър няма данни за други адреси. За това съдът счита, че тази заинтересована страна следва да бъде призована по реда на чл.47 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, тъй като тя има регистриран на територията на Република България адрес, на който не може да бъде намерена.

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ А. – Възразяваме по направеното искане за спиране на настоящото производство. Единственото основание за спиране на съдебно производство при образувано тълкувателно дело е в разпоредбата на чл.292 от ГПК, във вр. с чл.229, ал.1, т.7 от ГПК, която е приложима само в касационното производство, но не и в първоинстанционно производство и в тази връзка представям окончателно определение № 2033/17.02.2017 по адм.д. №1833/2017г. на ВАС, ІІ отделение, с което по аналогичен случай ВАС е отменил първоинстанционно протоколно определение, с което производството е спряно.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че направеното искане е неоснователно и моля да го оставите без уважение.

 

По направеното от жалбоподателя искане за спиране на съдебното производство съдът намира, че на този етап в настоящото съдебно производство, при който все още не са издирени и призовани всички заинтересовани лица, уважаване на искането е в противоречие с принципа за процесуална икономия. Докато бъдат издирени и надлежно призовани лицата, описани по-горе в протокола, е възможно ВАС да се произнесе по тълкувателно дело №4/2016г. и да отпаднат всякакви основания, които жалбоподателят извежда от това производство и които счита, че са релевантни към настоящото. За това, на този етап от развитието на процесния спор, съдът счита, че искането за спиране следва да бъде отхвърлено. По изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ исканото на жалбоподателя за спиране на настоящото съдебно производство до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2016г. от Общото събрание на ВАС.

Определение не подлежи на обжалване отделно от крайния съдебен акт.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 10.40ч., за която дата и час редовно призованите страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпълнят разпорежданията на съда за нередовно призованите страни.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: