ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

Заинтересованите страни „САЮК“ ЕООД и „Да груп“ ЕООД, редовно призовани, не изпращат представител.

Заинтересованата страна главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Н.Г.З., Г.К.П., С.Г.М., В.А.Е., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., С.С.Л., Х.А.Д., С.В.П., С.Е.Р., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., М.Н.Ш., Л.М.К. и В.Х.М. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че от главния архитект на община Несебър са постъпили исканите с определение на съда писмени доказателства, представляващи заверено копие от административната преписка по одобряване на инвестиционния проект и издаване на процесното разрешение на строеж № 11/10.03.2005г.

Освен това, началникът на СГКК Бургас, на 09.02.2018г. е представил протокол № 21-122/30.10.2014г., с който са приети специализирани карти и регистри към нея по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на дюните, разположени на територии с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на община Несебър, област Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Във връзка с постъпилия обем от доказателства от главния архитект, вкл. и от началника на СГКК за одобряване на специализирани карти и регистри към нея, моля да ни се даде възможност за запознаване с тях, като още сега уточнявам, че актът е изключително изследващ към момента на издаване на разрешението за строеж. Строителните книжа са одобрени много преди това през 2005г., когато не е имало и съгласувателен режим по ЗУЧК във връзка с наличието на дюни

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да ми предоставите срок, в който да се запозная с представените писмени доказателства и предвид техния обем, да изразя становище.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам по направените искания на страните, поради обстоятелството, че процесните материали могат да са основание за допълнителни доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от главния архитект на Община Несебър писмени доказателства, съгласно опис на л. 260-262 от делото.

ПРИЕМА представения от началника на СГКК Бургас протокол № 21-122/03.10.2014г.

 

Съдът, като съобрази обема на представените доказателства - над 300 листа,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните, в срок от три седмици от днес, да се запознаят със представените доказателства и да изразят становище по тях.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: