Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№ 931 /11.05.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:       Даниела Драгнева

Веселин Енчев       

при секретар Кристина Линова и прокурор Христо К.

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 215/2018 година 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от началника на РУ – Несебър при ОД – Бургас на МВР против решение № 5/03.01.2018 година по н.а.х.д. № 2524/2017 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е отменено наказателно постановление № 17-0304-003658/25.09.2017 година на началника на РУ – Несебър на МВР (НП).

С НП, на А.И.К. ***, за нарушение на чл.6 т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100 лева и са отнети 8 контролни точки.

Касаторът поддържа, че нарушението, за което е наказан А.К. е доказано от административнонаказващия орган. Посочва, че в АУАН нарушителят сам е вписал, че при преминаване на светофара жълтата светлина е светнала непосредствено пред него, с което самият той е признал, че не е преминал на зелена светлина. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Иска се отмяна на решението и „решаване на спора по същество“.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С НП, А.И.К. е наказан за това, че на 18.09.2017 година, около 22:50 часа, в гр. Несебър, курортен комплекс „Слънчев бряг“, на главната алея в посока от град Св. Влас към град Несебър, на спирка „Палма“, като водач на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. № **** преминава на червен сигнал, забраняващ преминаването.

РС е приел, че оспореното наказателно постановление е съставено при допуснати съществени нарушения на установените в ЗАНН правила. Съдът е приел също, че липсва годен АУАН, както и че от представените доказателства, а и от свидетелските показания не се доказва по несъмнен начин нарушението на водача, тъй като административнонаказващият орган не е ангажирал доказателства в подкрепа на фактите описани в НП. Отделно, съдът е посочил, че е лишен от възможност да провери законосъобразността на НП, тъй като актосъставителят заявява, че не си спомня съществени обстоятелства от установяване на нарушението. Затова е отменил наказателното постановление.

Мотивите на РС не се споделят от настоящия касационен състав.

Съгласно чл.6 т.1 предл. второ от ЗДвП, участниците в движението съобразяват своето поведение със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.

Според чл. 183 ал.5 т.1 от ЗДвП, наказва се с глоба 100 лева водач, който преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването.

Според чл.30 ал.1 от ППЗДвП, пътните светофари се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците. Те имат светещи полета с определени: разположение, цвят, форма и символи върху тях. Със светещите полета към участниците в движението се подават светлинни сигнали с определено значение.

В чл.31 ал.7 от ППЗДвП е определено значението на светлините подавани от светофарите. Значението на червената светлина е императивно и еднозначно определено и означава „Преминаването е забранено“. Водачите на пътни превозни средства не трябва да преминават „стоп-линията“ или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът. Когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището или на пешеходната пътека.

В съставения АУАН, актосъставителят е посочил еднозначно, че нарушителят е преминал на червен сигнал. Същото е посочено и в издаденото НП, а в съдебното заседание пред първоинстанционния съд актосъставителят убедено потвърждава, че е имал добра видимост и нарушителят е преминал на забраняващ червен сигнал. Касационният състав намира за необходимо да посочи, че нарушението е извършено в 22:50 часа през месец септември - в тъмната част от денонощието и цветовете на подаваните от светофарните уредби сигнали са ясно различими. В този смисъл не може да бъде споделен изводът на районния съд, че тъй като актосъставителят не си спомня съществени обстоятелства, не може да бъде извършена преценка относно това дали фактите са правилно отразени в АУАН. При разпита актосъставителят е посочил именно съществените обстоятелства – подадена забранителна червена светлина от светофарната уредба и преминаващия автомобил на жалбоподателя, което деяние е противоправно, тъй като противоречи на императивната разпоредба на чл.6 ал.1 от ЗДвП водачът да съобразява поведението си със светлинните сигнали, съответно - подлежи на глоба по чл. 183 ал.5 т.1 от ЗДвП, тъй като преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването.

Настоящият съдебен състав счита, че нарушението е установено по несъмнен начин. При изяснена фактическа обстановка – по събраните доказателства в производството пред РС – решението на РС следва да се отмени и вместо него се постанови друго решение, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното съдът

                                                         

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 5 от 03.01.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 2524 по описа за 2017 година на Районен съд – Несебър и вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003658/25.09.2017  година на началника на РУ – Несебър на МВР.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: