Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                     797                 25.04.2016 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 215 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Районна здравноосигурителна каса- Бургас, представлявана от директора д-р Т.М., чрез пълномощника Е. Й.- ст.юрисконсулт, против решение № 1592 от 18.11.2015 г. по НАХ дело № 3971/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД не изпраща представител в съдебното заседание. С писмена молба заявява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 02/НП 555/03.08.2015 г., издадено от директора на РЗОК- Бургас, с което са наложени на СБАЛ по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД имуществени санкции от по 200 лева за две нарушения по чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл. 190, т.8 от НРД за медицинските дейности за 2014 г.

За да постанови обжалваното решение, БРС е отчел, че след издаване на наказателното постановление, но преди влизането му в сила, с § 34 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗО (обн. ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.), разпоредбата на чл.105в от ЗЗО е изцяло отменена, включително приложената от наказващия орган ал.3 на чл.105в, без да е заместена с аналогична разпоредба, предвиждаща административно наказание за изпълнители на извънболнична медицинска помощ, които нарушават условията и реда за оказване на медицинска помощ, предвидени в ЗЗО и НРД. Съдът е счел, че в случая е налице хипотезата на чл. 3 ал. 2 от ЗАНН- до влизане на наказателното постановление в сила е последвала отмяна на приложимата към установеното деяние санкционна норма, така че към момента на постановяване на съдебното решение деянията, за които търговското дружество е наказано, не са административни нарушения, тъй като не са обявени за наказуеми. Посочил е, че отмяната на санкционната разпоредба е по-благоприятна за нарушителя, поради което, на основание чл.63  ал. 1 предл. първо във връзка с чл. 3 ал.2 от ЗАНН, е отменил наказателното постановление.

Според настоящия касационен състав, решението е правилно.

С изменението на ЗЗО, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., разпоредбата на чл.105в от ЗЗО е отменена. Доколкото изменението има за последица отпадане на административнонаказателната отговорност за деянията, за които са наложени санкциите, то е по-благоприятно за нарушителя и представлява основание за прилагане нормата на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора, че  нормата на чл.105в от ЗЗО е приложима по силата на § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ бр.48/27.06.2015г.), според който до приемане на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1 от същия закон, проверките, налагането на санкции и  тяхното обжалване се извършва по досегашния ред, а проверките, започнали преди приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1, се приключват по досегашния ред. Тези разпоредби уреждат единствено процесуалните правила за извършване на проверки, налагане и обжалване на санкции. Те нямат материалноправен характер и не могат да обосноват приложимост на отменена материалноправна норма, каквато е тази на отменения чл.105в  от ЗЗО.

Неоснователни са също доводите на касатора за приложимост на чл. 106, ал.3 от ЗЗО. В посочената норма е очертан състав на нарушение, чиито обективни елементи са различни от тези на нарушението по чл. 105в ЗЗО, поради което не би могло да се приеме, че е приложима за описаните в НП деяния, след отмяната на чл. 105в от ЗЗО.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1592 от 18.11.2015 г. по НАХ дело № 3971/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.