Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     544         19.03.2015г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 215 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Неомакс 09” ЕООД, ЕИК 200750324, със седалище и адрес на управление *** и със съдебен адрес ***против Решение № 1990/10.12.2014г., постановено по НАХД № 4337/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № КХ 286/08.09.2014г., издадено от Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с което на дружеството на основание чл.48, ал.2 от Закон за храните (ЗХ) е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ във връзка с чл.73, ал.2, т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като неправилно и необосновано, като отмени изцяло и оспореното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.Б.В., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас,  редовно уведомен, не се явява и несе представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас изразява становище за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Неомакс 09” ЕООД против Наказателно постановление № КХ 286/08.09.2014г., издадено от Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с което на дружеството на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ във връзка с чл.73, ал.2, т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че установеното нарушение е извършено, което се доказва от свидетелски показания, и че санкцията е определена в справедлив размер.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира за основателно релевираното възражение, че е налице противоречие във връзка с правната квалификация на нарушението. Както правилно се сочи в касационната жалба, в съставения АУАН се твърди, че е налице нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ във връзка с чл.70, ал.2, т.7 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните; докато в наказателното постановление е посочено, че нарушението е по чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ във връзка с чл.73, ал.2, т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните. Тъй като предмет на съдебен контрол е именно наказателното постановление, то следва да се отбележи, че е налице неправилна квалификация на деянието. Видно от нормата на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ, лицата, които произвеждат и търгуват с храни, са длъжни да водят документация съгласно изискванията на този закон. Според разпоредбата на чл.73, ал.2, т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиена на храните производителите на храни осигуряват и технологичната документация за произвежданите храни, която включва класификация на храните, когато технологичната документация се отнася за храни, които се произвеждат от едни и същи суровини и не се различават съществено по показателите по т. 4, а именно здравно-хигиенни и качествени показатели и норми - органолептични, физико-химични, токсикологични, микробиологични и микологични, на които трябва да отговаря готовата храна. Видно от мотивната част на наказателното постановление, административнонаказващият орган е установил в хода на извършената проверка, че в провереното заведение за обществено хранене, стопанисвано от касатора не се води документация по изискванията на ЗХ – липсват записи, съизмерими с осъществяваната дейност в обекта – дневник за ККТ при топлинна обработка (варене, печене, пържене), дневник за отчитане температурния режим, дневник за лична хигиена и др. Следователно, при така описаното нарушение връзката с Наредба №5/2006г. за хигиена на храните е именно нормата, посочена в съставения АУАН - чл.70, ал.2, т.7, според която Системата за анализ на опасностите и критични контролни точки се основава на следните принципи водене и поддържане на документи и записи, съизмерими с осъществяваната в обектите дейност и капацитет; посредством документите и записите се демонстрира ефективното прилагане на мерките по т. 1 - 6.

По изложените съображения съдът намира, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила, което обуславя отмяна на оспореното наказателно постановление.

 

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1990/10.12.2014г., постановено по НАХД № 4337/2014г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 286/08.09.2014г., издадено от Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                  2.