Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1086                  от 19.06.2014г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Станимир Христов

                                                                          Членове:   1. Павлина Стойчева

         2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 215 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.Т.К., ЕГН **********, чрез адв. И. Киселичков с адрес гр. *** против Решение № 2615/ 18.12.2013г., постановено по НАХД № 3038/2013г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 22-0000376/21.06.2013г. на началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАПр) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, представя писмено становище.

Ответникът по касация – Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, ангажира писмено становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на М.Т.К. против наказателно постановление № 22-0000376/21.06.2013г. на Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.15, §7, буква „а”, т. i) от Регламент (ЕИО) №3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити, като описаното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено се потвърждават от събраните в хода на административното производство доказателства, а впоследствие и от събраните от районния съд гласни доказателства. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд съображения относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Както правилно е установила първата инстанция не се доказва твърдяното от касатора нарушение на правото му на защита. Видно от съставения АУАН с бланков № 161762/ 12.06.2013г. К. не е направил възражения по акта. Отделно от това същият е упражнил правото си на защита в пълен размер както пред районния съд, така и пред тази инстанция.

Съдът анмира, че в случая не е налице маловажност на нарушението по смисъла на чл. 28 от ЗАНН – представянето на тахографските листи е от изключително значени за извършване на контрол относно времето на почивка на водача. С оглед безопасността на участниците в движението по пътищата контрола върху това време за почивка е от изключително значение.

Относно размерът на наложеното наказание санкцията е във фиксиран размер, поради което същата не подлежи на индивидуализация нито от наказващия орган, нито от съда.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2615/18.12.2013г., постановено по НАХД № 3038/2013г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.