ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№554………….                    дата 11 март 2013 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в закрито заседание на 11 март 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                            2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: ……………………

Прокурор: …………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 215 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на „Инра” ЕООД, гр.Бургас против  Определение от  26.11.2012г. постановено по НАХД № 4172/2012г. на Районен съд – Бургас, с което съдът е прекратил частично производството по делото по отношение на частния жалбоподател, като е приел, че той не е адресат на обжалваното наказателно постановление и не притежава процесуалната възможност да го обжалва.

Частният жалбоподател счита, че за него е налице правен интерес да обжалва издаденото наказателно постановление, тъй като е собственик на отнетия в полза на държавата автомобил и с отчуждителния ефект на наказателното постановление в тази негова част се засягат неговите права и интереси.

Частната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, по отношение на която е прекратено производството по делото и е депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

В производството пред районния съд предмет на обжалване е наказателно постановление № 917/16.10.2012г., издадено от директора на РДГ – Бургас, с което, за извършено нарушение по чл.213, т.2 от ЗГ и на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.266, ал.1 и чл.273, ал.1 от с.з., на лицето С.Н.С. от гр.Бургас, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв., отнети са в полза на държавата вещите предмет на нарушението – 4 пр. м3 дърва за огрев, както и са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението – камион МАН с рег. № А 8003 КТ.

Данните по делото сочат, че отнетият в полза на държавата товарен автомобил МАН с рег. № А 8003 КТ е собственост на частният жалбоподател „Инра” ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им. С оглед обезпечаване процесуалната възможност на собственика на вещта, послужила за извършване на нарушението, за установяване на правнозначимия факт дали тя е била използвана независимо или против волята му, следва да се признае правото му на жалба в тази част от оспорването, касаеща установяването на тези конкретни факти по смисъла на чл.273, ал.1 от ЗГ. Да се отрече правото на защита на собственика на вещта би означавало да се игнорира разпоредбата на сочената правна норма и осуетяване на процесуалната възможност собственикът на отнетата вещ да установи релевантните факти в производството по ЗАНН. Това важи още в по-голяма степен в случаите, когато санкционираното лице бездейства, в резултат на което се преклудира възможността за образуване на съдебно производство по обжалването на наказателното постановление.

Следва да се признае правото на жалба на собственика на отнетата вещ в частта относно установяване на правнозначимите факти по чл.273, ал.1 от ЗГ, поради което определението на Районен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото по отношение на частния жалбоподател следва да се отмени.

Така мотивиран и на основание чл.235 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение от  26.11.2012г. постановено по НАХД № 4172/2012г. на Районен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото по отношение на „Инра” ЕООД.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на „Инра” ЕООД относно установяване на обстоятелствата по чл.273, ал.1 от ЗГ.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                           2.